طالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردم

میرعبدالواحد سادات

292

طالبانیزیم ناقض حقوق و آزادی مردم :  

     پیوست با عنوان بایداضافه نمودکه:

طالبانیزیم در جدل با معارف ، معرفت ، روشنایی و علم

طالبانیزیم مغایرمنافع ملی افغانستان وحامی مصالح پاکستان

طالبانیزیم زن ستیزو عامل اپارتاید جنسیتی درجامعه

طالبانیزیم با تمام معیار های ملی و بین المللی حیات مدنی در جنگ است !

طالبانیزیم چیست ؟

طالبانیزیم قبل از همه فکرطالبانی ، ایدیولوژی ، تیولوژی و قرائت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی ، متحجرانه ، مطلق گرا ومنبعث ازمدارس دیوبندی طرازپاکستانی است .

برخلاف تصور تعداد ازروشنفکران ، طالبانیزیم فکر مدون ومنسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی بخاطر تحقق آن تلاش مینمایند . مانیفست طالبان در کتاب « امارت اسلامی » تالیف اندیشه پردازاساسی شان شیخ عبدالحکیم « قاضی القضات » بیان گردیده است . کارشناسان ملی وبین المللی بشمول سازمان ملل متحد ، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت طالبانیزیم وانمود مینمایند . این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و در پیچیده ترین بازیهای استخباراتی بین المللی ، « رسالت » دارند، تا ارزشهای « اکوره ختک » را درافغانستان مستولی وبه سلیقه مولانا های خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیراهداف کلان آنکشورسوق نمایند .

طالبان بارسیدن درقدرت ، تاجران دین و دین فروشان را متواری و فرار دادند و اما در عمل دین و آیین مردم را بگروگان گرفته اند  و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه « اصل دین » قرار می‌دهند و دساتیر امیرالمومنین خود را « عین » دین و واجب الرعایه میخوانند .

البته :

نقد طالبانیزیم نباید با انتقاد از دین مقدس اسلام تعبیر گردد و چه بسا که ، دین ستیزی هیچگونه سنخیت با روشنگری ندارد ( البته مباحث ریفورم در دین و نقد آن مربوط دانشمندان بزرگ دین است که درطول تاریخ اسلام و همین اکنون نیز شخصیت های ارجمند به این مسله میپردازند.)

این موارد را به ایجاز متذکر گردیدیم که ، تعداد ازخام اندیشی و یا بر وفق پلان و پروژه درین بیست و هشت سال و بویژه از راه اندازی سریال دوحه و تا اکنون ، با خندیدن به ریش خود از تغیر فکررهبری طالبان سخن سرایی مینمایند ، بیخبر آز آنکه در نفس این سخن نیز عناصر از طالبانیزیم وجود دارد و در واقع همانند آنان میخواهند « فکر » دیگران را مطابق خواست خود « تغیر»  دهند . .

همین فکرطالبانیزیم عامل اساسی ناکامی طالبان در تشکیل دولت است ، که نتواسته اند درین بیشتر از شانزده ماه حکومت سرپرست و « دیفکتوی » شانرا که در واقعیت « ملا کراسی » تک صنفی و تک …شخص محور است ، مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نمایند وبه یقین و در سرانجام این افراطیت مذهبی و « طالبانیزیم » طومار سیطره شانرا درهم می پیچد .

قبل از پرداختن به موضوع اصلی ، تذکراین مطلب نیز ضروری است که :

طالبانیزیم مغایرمنافع ملی أفغانستان و ممثل منافع جیوپولوتیک پاکستان است که در« دور جدید بازیهای بزرگ » و بازیهای کلان جیوپولتیک منطقوی و بین المللی مورد استفاده ابزری قدرتهای رقیب قرار دارد وسر نخ آن تا مراکز اصلی قدرت در ایالات متحدهامریکا میرسد .

   چرا مغایر منافع ملی : 

به این دلیل ساده که این افراطیت طالبانیزیم افغانستان را به انزوای خطرناک بین المللی ، انقراض ، جنگ داخلی ، سوریه شدن میبرد .

موجودیت و تداوم افغانستان در گرو انکشاف و ترقی  همجانبه آن است . گروگان‌گیری  بیچاره ترین خلق خدا و بویژه زنان و دختران بخاطر امتیاز گیری و باج خواهی ، تا «کفار »  کچکول گدایی شانرا پروحاکمیت شانرابرسمیت بشناسند .

معارف مدرن و با سابقه بیشتر از یک قرن را در سطح مدارس « حقانیه »  تنزیل دادن ،  بزرگترین خیانت ملی به تاریخ ، فرهنگ ، دین و آیین أفغانستان است .

عدم توجه به مصالح أفغانستان در دور اول حاکمیت طالبان وحمایت از تروریستان بین المللی و در راس اوسامه بن لادن ، بهانه تهاجم نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو بر أفغانستان گردید واکنون لجاجت ، افراطیت و بدویت کشور را به عصر حجرسوق داده وبه میدان تحقق اهداف استعماری اجنبی مبدل ساخته است .

   چرا حامی مصالح پاکستان :

بخاطریکه  افغانستان ضعیف ، فاقد حکومت مشروع ، منزوی و باتلاق به نفع  اهداف کلان جیوپولوتیک واستعماری پاکستان  در راستای همان پلان عمق ستراتیژیک می باشد  .

حذف زنان و دختران از جامعه:

زن ستیزی ناشی ازفکر طالبانیزیم و هدف زعامت طالبان!

برای اینکه استدلال من ، مستند باشد ، توجه خواننده گرامی را به « حسن » ختام منظوم و یا قبح ختم کتاب ( امارت اسلامی )فوق الذکر اندیشه پردازاساسی طالبانیزیم جلب مینمایم که مبین دیدگاه طالبانیزیم در مورد زن است که زن را شایسته کور و یا گورمیداند :

 زبیگانگان چشم زن کور باد

چو بیرون شد از خانه در گور باد

 توخواننده عزیزحدیث مفصل بخوان ازین مجمل!    تصمیم اخیر رهبری طالبان در رابطه به ممنوعیت تعلیم و تحصیل زنان را باید بحیث ستراتیژی اساسی شان در راستای حذف زنان از جامعه واعمال تبعیض جنسیتی ارزیابی نمود . .

هیهات ، افسوس و صد افسوس !

حاکمان کنونی طالب این سلب حقوق دختران کشور را به دین و آیین مردم حواله می‌دهند .

از افاده حقوق شرعى كه طالبان پيوسته انرا تكرار و از ان پيراهن حضرت عثمان و « سوته حافظ » ساخته و با شعار برقرارى « شريعت اسلامى » طورى برخورد مى نمايند كه ، گويا كدام كشور به زعم خودشان « كفرى » را « فتح » نموده اند و يا شايد از تاريخ حدود چهارده صد سال اسلامى كشور شان بى اطلاع مى باشند .

دین که با ( اقرأ ) آغاز یافته و خداوند به قلم سوگند یاد نموده است و پیغمبرآن فراگیری علم را بر مرد و زن فرض خوانده است ( طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة)

اکنون ببرکت طالبان کرام در ریش و حجاب خلاصه شده است:

دین ترادر پی آرایش اند

درپی آرایش و پیرایش اند

بس که ببستند بر او برگ و ساز

گر تو ببینی نشناسیش باز

(حضرت سنایی )

مصیبت جاری در افغانستان در بعد حقوقی ، از فقدان حاکمیت قانون و حاکمیت عقل ناشی میگردد . طالبانیزیم درذات تفکرخود با این دو حاکمیت سر دشمنی دارند، تا راه را برای تحقق شریعت من درآوردی شان هموار نمایند .

افغانستان در صدبیشتراز سال اخيرقوانین زیاد ، کد های مدنی و جزا داشته است و  شش قانون اساسى را تجربه نموده وهیچکدام  اسلامى  نبوده است و چنانچه در قوانين اساسى قيد گرديده است:

” در افغانستان قانون مناقض اصول دين مقدس اسلام نافذ شده نميتواند “

بدينرو همه قوانين در صد سال اخير در مغايرت با اصول دين و ايين مردم قرار نداشته است .

اما دشمنان تاريخى افغانستان كه از همان شاه امان اله و تاكنون مانع گذارافغانستان بشاهراه ترقى مى باشند ، سوال را بحساب اسلام و قانون مطرح و قانون را مخالف دين وانمود ساخته اند ، چنانچه ملا عبداله معروف به ملاى لنگ ( بقول شاه امان اله ، عدواله ) در مظاهره ولايت پكتيا كه به اشاره انگليس و مصوبه مدرسه ديوبندسازماندهى گرديد ، در يك دست قرانكريم و در دست ديگر قانون اساسى را گرفته و از مردم سوال نمود كه:

كدام يك را قبول داريد ؟

بسيار ضرور است تا تمام مدافعان صادق حقوق و ازاديهاى مردم و منحمله زنان و مدافعان حقوق زن در داخل و خارج كشور ،درین نبرد تاریخی علم و جهل ، استمرار قانون مدنى افغانستان را بحيث خواست مشترك شان مطرح نمايند وضرورت نفاذ عاجل قانون اساسی را چنانچه انجمن حقوقدانان أفغان پیشنهاد نموده است ، با راه اندازی نهضت سراسری مدنی در داخل و خارج کشور مطرح نمایند ، تا بحران بزرگ حقوقی مهاروزمینه اعمال حق حاکمیت ملی که بطور انحصاری بمردم تعلق دارد ، ایجاد گردد .

طالبان نمیخواهند و یا نمیتوانند از سطح یک گروه ارتقأ و به رهبران دولت مبدل گردند ، بیاد داشته باشند که:

در جهان کنونی و در قرن ( ۲۱ ) این دشمنی شان با تعلیم دختران در مغایرت با تمام معیار های حقوق بین

             المللی قرار دارد و نقض آشکار  احکام اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای شش گانه ناشی و کنوانسیونهای حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تحصیل حق شهروندان است و افغانستان که از قبل به این میثاقها الحاق نمودهاست ، مکلف برعایت آن می باشد .

ملل متحد در دسامبر ( ۱۹۶۰ م ) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را به تصویب رسانیده است

، تا با تمام اشکال تبعیض در آموزش و پرورش مبارزه واقعی صورت گیرد .

همچو تصامیم درردیف جنایت علیه بشریت ، اپارتاید جنسیتی ( Gender apartheid ) ونسل کشی فرهنگی(Cultural genocide ) وجرایم بین المللی ( nternational crimes ) تعریف و در محکمه بین المللی جزایی ( International Criminal Court (ICC) ) قابل رسیدگی می باشد .

درست در چنین حالت است که حاکمان نقض حقوق مشروع مردم و ناقضان اصول قبول شده جهانی در ردیف « دولت باغی » ردیف بندی گردیده و فاقد مشروعیت ملی و بین المللی پنداشته می شوند . .

در کشوریکه از هزاران سال صحبت از نبرد تاریخی اهورا و نور ، علم و دانش مطرح بوده است و کلام بزرگان فرهنگ با ذهن و روان مردم عجین بوده است و بقول حضرت شیخ عطار:

ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ اﺯ ﭘﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺪاﺧﺖ

ﻛﻪ ﺑﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﺘﻮاﻥ ﺧﺪا ﺭا ﺷﻨﺎﺧﺖ

بدینرو:

دفاع از داعیه برحق انسانی ، اسلامی و ملی دختران افغانستان بخاطر رفتن به مکتب نه تنها رسالت انسانی ما است که مهمترین وجیبه انسانی و شرط انسان بودن و مدنی بودن ما می باشد که بحیث حرکت بزرگ مدنی در سر خط کار ما و بویژه مردان قرار گیرد .

همنوایی محصلان ذکور در ننگرهار و تعداد از ولایات درخور ستایش است و باید وسیع و همگانی گردد .

حرکت مدنی بخاطردفاع از داعیه حقوق و آزادی زنان و دختران ، بشول حق تعلیم و تحصیل باید به یک رستاخیز بزرگ مدنی مبدل گردد

بیاد باید داشت که :

درین کسوف تاریخ ، لحظه یی استثنایی ، وفاق ملی رقم خورده است . اکثریت قاطع احاد ملت وفرزندان شجاع وطن از اقوام و مناطق مختلف و پیروان مذاهب مختلف در دفاع از علم ، معارف و ترقی صدای مشترک شانرا بلند نموده اند . صدای مردم مظلوم ، صدای خدا است و د خلکو زور ، د خدای زوردی !

 در جدل تاریخی جاری « سنت و تجدد» ، افتخارنه گفتن ! وناقوس تغیر،  توسط زنان و دختران شجاع أفغانستان به صدا در امده است ومحصلان و استادان ذکوربا اقدامات دلیرانه مدنی شان ، میدان مبارزه را همگانی ساختند .

همنوایی با این رستاخیزعظیم ملی وپاسداری از « انقلاب امید »  بویژه ، مکلفیت دیاسپورای أفغانستان و افغانان جلای وطن است !

و منحیث حسن ختام و بمثابه سرلوحه مبارزه تاریخ ساز دختران و زنان آینده ساز و جوانان غیور کشور کلام وخشورانه یکی از پدران معنوی و معارف پروران متجدد طرزی فقید را ، درین مبارزه تاریخی علم و جهل تکرار مینماییم :

معـارف گلستانی دان، که ریحانش بود تحصیل

معارف عندلیبی خوان، که الحانش بود تحصیل

اگـــر اهـــل معــارف بگـذرد، باقـی بـود نامش

حیـات جـاودان علمست و برهانش بود تحصیل

میِ بزمِ معـــارف میـدهـــد از جهـــــــل آزادی

خسارات دیده گانرا رفع خسرانش بـود تحصیل

معــارف شد غـذای روح و جـای آن بود مکتب

جهـالت درد بی درمـان و درمانش بود تحصیل

مـعـــــارف جمـــع آگاهـی بــود انـدر زمان مــا

که از شــرِ جهـالـت هـا، نگهبـانش بود تحصیل

بیـا “محمـود” از فیـضِ معـارف تازه کن جانرا

با حرمت

بیست و یکم دسامبر( 2022م )

 

—————————————————————————————————–

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.