درس اخلاق و تھذيب؟/قاسم باز

0 482
٢٢ اگست ٢٠١٧
ھاشميانو درس اخلاق و تھذيب؟
 
قاسم باز

بيائيد سيد؟ خليل لله ھاشميان مدير مسؤول مجلۀ آئينۀ ھاشميان اين دزد گردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان

سفير افغانستان در لندن ، و این شوھر خانم يھودی المذھب انگليس ، اين ډبل اجينت روس و انگليس که وی تقريباً در اين

چھل سال گذاشته به نام مليگرا در چشمان ھموطنان خاک انداخته خوبتر و بھتر بشناسيم.

خليل لله ھاشميان در يک خانوادۀ تغويذ نويس متولد ګردیده، پدرکلانھای وی از جملۀ افراد زرخريد انگيس بوده  که

از طرف انگليسھا طی سالھای متمادی معاش اخذ و جيره خوار انگليسھا بودند، برادر ھاشميان به نام حيدر

مسعود که از زمان سلطنت محمد ظاھرشاه در روسيه شوروی زندگی می کرد وی يکی از اجنټ ھای سرسپرده “کی

جی بی” بود برادر ھاشميان در زمان اقتدار حزب پرچم به حيث وزير اطلاعات و کلتور از طرف کی جی بی مقرر

گرديد.

پدر و کاکای خليل لله ھاشميان در زمان سلطنت و در وقت صدارت سردار محمد ھاشم خان به جرم دست داشتن در

اغتشاش ملک اعلم خان و افضل خان شينواری که با فاميل ھاشميان ارتباطات خويشاوندی و فاميلی داشتند زندانی

شدند، آنھا بعد از چند سال سپری نمودن زندان به ضمانت پدر مرحومم بازمحمدخان اين دو برادر اغتشاش گر يعنی

سيد سرور پاچا و برادر وی قوماندان سيداميرجان از زندان رھا و بعداً توسط پدرم به آنھا زمينۀ ملاقات به شاه

افغانستان مھيا گرديد.

ولی اين شخص کودن، بی حيا و بی پرنسيپ مثل حيوان ذومعشتين در ھر وقت شکل بدن و مفکورۀ خود را تغيير جھت

می دھد. زمانی که گروپ ببرک کارمل توسط نور محمد تره کی از افغانستان اخراج و بعضی شان به حيث سفيران در

ممالک معتنابه مقرر شدند، سيد خليل لله ھاشميان اين دزد مشھور اين ھذيان گوی بی نظير خود را به دامان جناح امين

تره کی انداخته از طريق جاسوسی برای “اگسا”، ده استاد پوھنتون را به کشتارگاه ھای اگسا فرستاد. بعداً وقتی ببرک

به قدرت رسيد، روسھا از وی خواستند تا در خارج از افغانستان برای آنھا خدمت نمايد. ھمين بود که به صورت رسمی

و با کش و فش از کابل بيرون شده به امريکا ھمراه فاميل خود مقيم گرديد. وقتی که وی در امريکا مقيم گرديد ظاھراً به

بد گوئی رژيم ببرک کارمل پرداخت مگر در اصل فقط می خواست تا افغانھا را با يک ديگر به جنگ و جدال دايمی

سوق دھد که داد.

اين شخص نمک حرام در ويبسايت افغان جرمن انلاين مکتوب انفکاکش راکه بعد از دزدی وی ، از وظيفۀ ډيپلوماتيک

سفارت افغانستان در لندن برای شان ابلاغ شده بود اين شخص کودن آن را جنساً در اختيار ويبسايت افغان جرمن انلاين

گذاشت.

اين شخص بد اخلاق که در بد اخلاقی شھرت ملی دارد وی در سالھای گذاشته در يک ميلۀ دوستان در کانادا از دست

که زياد بير نوشيده بود در پيش روی ده ھا افغان در جويچه افتاده و چتلی کرده بود که يک عده دوستان شاھد ادعای من

می باشند. اين شخص بی تھذيب با اين کارھای ناشايسته نام سادات را شرمانده و می شرماند.

خوانندگان گرامی! ھاشميان که در بد اخلاقی، ھذيان گوئی و دروغگوئی شھرت بسزا دارد. وی همیشه ديگران را به بی تھذيبی

متھم می کند، ولی این همین هاشمیان بود که بار اول در ويبسايتھای افغانی بی تھذيبی را رواج ساخت، وی در ھر سايتی که

داخل شد بعد از يک مدت با نوشته ھای بی تھذيب خود، گردانندگان آن ويبسايتھا وی را اخراج نمود. جای تأسف است

که امروز اين بی تھذيب ديگران را به بی تھذيبی متھم می سازد. در سالھای ١٩٩۴ وی ھمراه مرحوم عزيزلله واصفی

به ايالت ويرجينيا آمد. ما باشندگان حومۀ واشنگتن ډی سی، مريليند و ويرجينيا به جناب عزيزلله واصفی يک مجلس

کلان افغانی در ھوتل (حيات رازلين ، ارلنگتون) ترتيب داديم. پيش از شروع مجلس يکی از باشندگان ايالت ويرجينيا

به نام ډگروال سيد نعيم علوی از ھاشميان پرسيد که جناب ھاشميان شما چرا در مجلۀ آئينه تان مردم را دشنام داده تحقير

و توھين می نمائيد، می دانيد که جواب اين شخص باادب به جناب سيد نعيم علوی چی بود؟ ھاشميان با بسيار چشم سفیدی به جناب سید نعیم علوی ګفت. « من اگر در مجلۀ آئينۀ خود به کسی دشنام توھين نه دهم  کسی مجلۀ من را نمی خرد. »

در اينوقت و در این صحنه من جناب علوی و سيد محمود پاچا حاضر بوديم ، انها هر دو شان شکر زنده ھستند.

سيد؟ خليل لله ھاشميان نه تنھا نام سادات را بر زمين زد بلکه اين شخص نام مردم غيور ولايت کنر را نيز با نوشته

ھای بی تھذيب خود پايان می آورد. اين شخص ٩۴ ساله که در اين سن و سال “ديپر” بسته می کند بايد که حياء نداشته

باشد. وی در مقالۀ نو و بی مفھوم خود به نام (اين تو نبودی) که به تاريخ ٢٠ اگست در ويبسايت دعوت مديا يا سباوون به

نشر سپرد، بالای نوشتۀ برادر محترم عبدلله نوابی به شکل غير مؤدبانه و تحريف آميز مانند طفلی که “دايپر” خود را کثيف مینماید با چيغ و داد توجه ديگران را جلب می نمايد، برايشان حمله نمود.. من در اينجا اصل نوشتۀ جناب آقای عبدلله نوابی و اينجانب قاسم باز را نقلاً از دريچۀ نظر سنجی ويبسايت افغان جرمن انلاين کاپی نمودم تا شما خوانندگان به اصليت اين بی اصل دزد و بی تھذيب خوب پی ببريد. در اين نوشته ھای من و جناب آقای عبدلله نوابی اگر شما وطنداران عزيز کدام جملۀ مبالغه آميز و خلاف کرامت انسانی را دريافت نموديد مايان گنھگار در غير آن يک تف نثار روی اين دو رويه نمائيد. اينک نوشته ھای ما ھر يک جناب عبدلله نوابی و قاسم باز

27/4/2017 تاريخ: : California محل سکونت : Abdullah اسم

برای تو ای فرزند صديق کشور!

( توبودی کشور را از قرن ١٩ به ٢٠ مدرنيزه کردی (کشوری که قبلاً ده کيلو متر سرک قير نداشت )

تو بودی که شاھراه اعمار کردی.

تو بودی که تونل سالنگ را بر دل کو ه شگافتی.

تو بودی ميدان ھای ھوائی کابل ، قندھار و شيندند …..را آباد کردی.

تو بودی فابريکه ھاو بند ھای ماھيپر ونغلوو…. را ساختی.

تو بودی پوھنتون ھای کابل، ننگرھار و…. را ساختی.

تو بودی تمام تعمير وزارت خانه ھا را ساختی.

تو بودی تعمير راديوافغانستان را ساختی.

تو بودی دستگاه تلويزيون را برای آگاھی مردم به کار انداختی.

تو بودی صد ھا فابريکه ساختی.

تو بودی زنان کشور را از قيد چادری آزاد، دروازه ھای ليسه ھا و پوھنتون را بررويشان باز کردی.

تو بودی صد ھا قانون برای رفاه مردم و قانون مدنی را به تصويب رساندی.

تو بودی که مردم کشورت در خارج از عزت برخوردار بود.

تو بودی اردوی منظم و تعليم يافته را ايجاد کردی.

تو بودی کار اعمار خط راه آھن از غرب به شرق را آغاز کردی.

تو بودی کار استخراج معدن آھن حاجيگک . مس عينک را شروع کردی.

تو بودی که با پروژه ھای احداث بند وانھار ، آب ھای کشور را محار، زراعت را رونق ، برق و روشتائی برای تمام

مردم کشور مھيا ميکردی.

تو بودی که پلان ٧ ساله برای بھبود زندگی مردم کشور طراحی کردی کارش را آغاز کردی.

با تطبيق آنھا کشور را تا اندازۀ زياد خودکفا ميکردی. شب وروز برای آبادی کشور تلاش نمودی ، تفريح و سرگرمی

ات ديدن پروژه ھا بود.
تو بودی. از بودجۀ دولت معاشی برايت نگرفتی. و دارائی که از کاکا ھا به ارث برده بودی برای مردم تقسيم کردی. با موتر کھنۀ خود ساختی و شبی در آن قصردلکشا نخوابيدی. فرزندان صالح تربيه کردی و دخترت را مانند فرزندان ديگر مردم با سرويس ھای شھری به پوھنتون فرستادی زندگی ساده داشتی و زندگی آبرومن داشتی.

افسوس صد افسوس دشمنان وطن ترا با فاميلت به گلوله بستند و ميليون ھا ھموطنت راکه برايشان زندگی شرافتمند می

خواستی ھم به شھادت رساندند. روحت با تمام ميليون شھدای گلگون کفن شاد باد!

با احترام ، (عبدلله نوابی )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
اسم: قاسم بازـ محل سکونت: ويرجينيا امريکا- تاريخ:۴ اګست ۲۰۱۷

به ادامۀ نوشتۀ ھموطن ګرامی جناب عبدلله نوابی صاحب.

ای محمد داوود بزرگ!

تو بودی که به استراحت طلبان گوشمالی دادی.

تو بودی که به تعويذ نويسان مجال نمی دادی.

تو بودی که معاشات مستعمراتی را بند و قطع نمودی.

تو بودی که تخلص ھای قومی و منطقه ئی را به خاطر وحدت ملی ملغی ساختی.

تو بودی که بار اول سرود ملی را نواختی.

تو بودی که اغتشاش گران و نوکران اجنبی را از پا دراوردی.

تو بودی که واژۀ سلطنت را به گودال تاريخ سپردی.

تو بودی که دست غدران را از چور و چپاول دارائی عامه قطع نمودی.                                     قاسم باز

تو بودی که نقشۀ نو شھر کابل و ماستر پلان آن را زير دست گرفتی.

تو بودی که سرک چھل متره و سرک حلقه ئی شھر کابل با پروژه ھای رھايشی به نام ارزان قيمت، چمن وزيرآباد

پروژۀ ميدان ھوائی بين المللی لوگر را زير دست گرفتی.

تو بودی که مسلخ ھرات را که به تمام کشورھای عربی از قبيل عربستان سعودی، کويت، امارات متحد عربی ووو،

گوشت تھيه می کرد می ساختی.

تو بودی که سروی و ساختن بند برق کنر که به ظرفيت ٢٣ ھزار ميگا واټ برق را توليد می کرد زير دست گرفتی، از

آنجمله برق نظر به سروی آنوقت سه ھزار ميگاواټ به تمام افغانستان کفايت می کرد، و باقی ماندۀ آن يعنی ٢٠ ھزار

ميگاواټ آن بالای کشورھای ھمسايه به فروش می رسيد. با تکميل پروژۀ بند کنر تا ولايت لغمان به شمول دشت

گمبری ننگرھار زير آبياررفته و قابل زرع می شد.

ای داوود بزرگ، دشمنانت از قبيل ، فاميل ھاشميان تغويذ نويس و دزد گردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی

خان، استراحت طلبان، عياشان، جاسوسان پاکستان و ايران شرمنده و زبون باد.

ای سيد؟ خليل لله ھاشميان اين تو نبودی؟
۱- که گردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان را در دعوت رسمی سفارت افغانی در لندن دزدی کردی.

۲- اين تو نبودی که خلاف مقرارات و اصول تقرر مأمورين وزارت خارجۀ آنوقت که نمی توانستند زوج خارجی داشته.

باشند ، ولی شما خلاف مقرارات استخدام مأمورين آن وزارت در حالت وظيفۀ رسمی در سفارت لندن با يک خانم

انگليس يھودی مذھب عروسی کرديد و از آن وصلت تان صاحب يک فرزند يھودی مذھب به نام احمد شديد، سردار

محمد نعيم خان که در آنوقت مأمور عالی رتبۀ وزارت خارجه بود، شما را به دليل اين دو عمل غير انسانی و خلاف

مقرارات از وظيفۀ سفارت منفک نمود. شما آن مکتوب منفکی خود را که مزين به امضای مرحوم شاه ولی خان بود تو

آن مکتبوب پر از شرم خود را در ويبسايت افغان جرمن انلاين نشر کرديد.

۳- اين تو نبودی که در ويبسايت افغان جرمن انلاين نويشتی، که بلی من با پای پياده جنازۀ مير اکبر خيبر را از مکرويان تا حظيرۀ شھدای صالحين عقب بالاحصارمشايعت کردم، وی را به خاک سپردم و فردای آن روز در فاتحۀ وی نيز در مسجد اشتراک کرد.

۴- اين تو نبودی که در ويبسايت افغان جرمن انلاين نوشتيد، که من ھمراه ببرک کارمل، نوراحمد نور، بارق شفيعی سليمان لايق و اختر محمد در مکرويان محافل شب نيشنی داشتيم و ھميشه ھمراه آنھا در مکرويانھا قدم می زديم.

۵- اين تو نبودی که قضيۀ دارالمجانين قلعۀ زمانخان را که از زمان صدارت داکتر عبدالظاھر شروع شده بود توطئه گرانه آن قضيه را به نام کشتارگاه جمھوريت به ضد مرحوم محمد داوودخان تبليغ کرديد.

۶- اين تو نبودی که بالای بيانيۀ محمد داوودخان به نام خطاب به مردم افغانستان در ويبسايت افغان جرمن انلاين نوشتی که آن بيانيه برای محمد داوودخان در روسيه نوشته شده بود، اين دروغھای بی سر و پای تان توسط بزرگان ھريک داکتر صاحب سيد عبدلله کاظم، آقای کانديد اکادميسين اعظم سيستانی و داکتر محمد حسن شرق دوست شما رد گرديد و دروغھای شما را آنھا برملا ساخت، شما به اين عمل غير انسانی تان تنھا روی خود را سياه ساختيد و بس.

۷- اين تو نبودی که مذاکرات رسمی مرحوم داوودخان را به ليونيد برژينف تحريف کردی تا اين که يکی از اعضای رسمی آن مجلس ديپلومات ورزيدۀ افغان جناب عاليقدر آقای عبدالجليل جميلی تمام دروغھای شما را در ويبسايت افغان جرمن آنلاين افشاء نموده اصل جريان مذاکرات را به سمع خوانندگان افغان جرمن انلاين رسانيد. ای جفنگ سرا و ډبل اجينټ مخ دی تور.

۸- اين شما نبوديد که در طول ٢٧ سال قبل محترم محمد حسن شرق را به نام کمونست وجاسوس روس، و يارغارخطاب مینموديد، ولی در اين چند سال که به وی رفت و آمد شروع کرديد و وقتی که من از شما در ويبسايت افغان جرمن انلاين سؤال نمودم که شما چرا در طول سالھای متمادی داکتر حسن شرق را کمونست، جاسوس و يار غارخطاب می نموديد شما با چی بی شرمی و زبونيت در جوابم نوشتيد که من قبلاً داکتر محمد حسن شرق را نمی شناختم. حالا که شناختم وی آدم خوب است. من برايت می نوشتم که لعنت لله علی الکاذبين. وقتی که کسی يک شخص را خوب نشناسد پشت وی چرنديات نوشته کردن معنی بی ننگی دارد، رويت در ھر دو عالم مثل زغال سياه.

۹- اين تو نبودی که به خاطر پول چاپ کردن مجله ات از دفتر روم ظاھرشاه پول دريافت می کردی ولی وقتی که چشمۀ آن پول بالای سرتان خشک شد شما فوراً به ضد ظاھرشاه شديد و در ويبساست افغان جرمن انلاين به ضد وی و ويبسايت طرفدران وی جفنگ سرائی نموديد، تا آن وقتی که مسؤولين ويبسايت افغان جرمن انلاين شما را به خاطر بی تھذيبی و دشنام دادن به مردم از ويبسايت خود کشيد. شما بعد از رانده شدن از ويبسايت افغان جرمن انلاين دوباره به ويبسايتی که شما ھميشه از ان ويبسايت به نام ويبسايت خليلی ھا، سقاويان درباريان و غداران نادری ياد می نموديد، حالا در آنجا بستر خود را انداخته ايد، آيا از گفتنی ھای سابق تان ھيچ آزرم نداريد، بلی ھاشميان تغويذ نويس يکی از دوستان من در آن ويبسايت برايم خاطر نشان نمود که ما ھم می خواھيم وی را ھر روز از روز ديگر زيادتر می شرمانيم، اينست نمونۀ اخلاق و تھذيب شما بی تھذيب.

۱۰- اين تو نبودی که در ويبسايت آريانا از جناب محترم معروفی صاحب، جناب سديد صاحب، جناب اسحاق نگارگرصاحب، جناب آقای ولی احمد نوری صاحب و ديگر نويسندگان به خاطر اوقی گيريھا و کلانکاريھايت معذرت خواھی نمودی، چرا آدم؟ کاری کند که بياورد پشيمانی. متل است که می گويد يتيم به گريه شوخ است. اينست نمونه تغويذ نويسی شما.
۱۱- اين تو نبودی که در دريچه نظر سنجی افغان جرمن انلاين به حريم فاميلی عمر صمد تاختی و وی را به فروش دو انگشت گوشت متھم ساختی، مطلبم را می فھميد که چی می گويم. شرم ھزار شرم به تو مرد بی عفت و بی تھذيب ھاشميان بی آزرم.

۱۲- اين تو نبودی که بار اول در مجلۀ تان بی تھذيبی را رايج ساختی به ھر مخالف نظرت، بيھوده دشنام دادی و درھر ويبسايتی که پای تو داخل شد بعد از چند وقت مسؤولان آن ويبسايت ھا پای ترا به خاطر بی تھذيبی قطع نمود و شما را پشت نخود سياه روان کرد، يا لله امروز شحص بی تھذيب سيد؟ خليل لله ھاشميان گپ از اخلاق و تھذيب می زند.

دوستان گرامی ، من امروز در باره سيد؟ خليل لله ھاشميان به اين دوازد مورد اکتفاء می کنم باور نمائيد اگر در بارۀ بی تھذيبی ھاشميان بنويسم شايد از نوشته ھای من کتابی به ضحامت (يلو پيج) ترتيب خواھد شد. فعلاً به اين دوازده مورد اکتفاء می کنم، يار زنده صحبت باقی.
ادامه دارد.

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply