د ژور خپګان نهه نښې

ریاض احمد

914

۱ – ﺩ ﺧﻮﺏ ګډ ﻭډﻱ : ﭘﻪ ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﺍﺧﺘﻪ ﮐﺲ ﺩ ﺧﻮﺏ ﻟﻪ ګډﻭډۍ ځﻮﺭﯦږﻱ . ﮐﻠﻪ ﺑﯥ ﺧﻮﺑﻪ ﻭﻱ، ﮐﻠﻪ ډﯦﺮ ﻭﯾﺪﻩ ﮐﯧږﻱ ﯾﺎ ﻫﻢ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﭘﺎڅﯧږﻱ .

۲ – ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﺷﺘﻬﺎ : ﺍﺷﺘﻬﺎ ﯾﯥ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ . ﯾﺎ ډﯦﺮ ﺧﻮﺭﻱ ﯾﺎ ﮐﻢ ﭼﯥ ﺩ ﭼﺎﻏښﺖ ﯾﺎ ډﻧګﺮﯦﺪﺍ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږﻱ .

۳ – ﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ : ﭘﺮ ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﺍﺧﺘﻪ ﮐﺲ ﺳﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺍﻭ ﺩ ﮊﻭﻧﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺮﯦﮑړﯤ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ .

۴ – ﮐﻤﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ : ﺗﻞ ﯾﯥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﮐﻤﻪ ﻭﻱ، ځﺎﻥ ﺳﺘړﯼ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺍﺣﺴﺎﺳﻮﻱ، ﮊﻭﺭ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﺍﻭ ﺩ ﮊﻭﻧﺪ ﻋﺎﺩﻱ ﭼﺎﺭﯤ ﺳﻤﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﯽ .

۵ – ﺑﯥ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﻭ ﻧﻪ ﻟﯧﻮﺍﻟﺘﯿﺎ : ﺩﺍ ﮐﺴﺎﻥ ﺩ ﮊﻭﻧﺪ ﭼﺎﺭﻭ ﺳﺮﻩ ﻟﯧﻮﺍﻟﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻱ . ﺧﻮښﻲ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﮐﻮﻱ . ﺍﻥ ﮐﯧﺪﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻭﺍﺩﻩ ﺷﻮﯼ ﮊﻭﻧﺪ ﺳﻤﺒﺎﻝ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐړﯼ ‏( ﯾﻮ ﺩ ﺑﻞ ﻏﺮﺍﯾﺰ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﮐﻮﻟﯽ .(

۶ – ﭘﺮ ځﺎﻥ ﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ : ﺩﻭﯼ ﺗﻞ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻮ ﺍﻭ ﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺍړﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻱ . ځﺎﻥ ﻣﻼﻣﺖ ﻭﺭﺗﻪ ښﮑﺎﺭﻱ . ﺩﺍ ﺟﻤﻠﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻐﺰﻭ ﮐﯥ ګﺮﺩﯤ ګﺮځﻲ : ‏( ﺯﻩ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﯾﻢ . ‏) ، ‏( ﻧړۍ څﻮﻣﺮﻩ ﺧﺮﺍﺏ ځﺎﯼ ﺩﯼ . ‏)

۷ – ﻧﺎﻫﯿﻠﻲ : څﻮﮎ ﭼﯥ ﺩﺍ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻟﺮﻱ، ﺩﺍﺳﯥ ﺍﻧګﯧﺮﻱ ﭼﯥ ګﯧﻨﻲ ﭘﻪ ﮊﻭﻧﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ښﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ﮐﯧږﻱ .

۸ – ﺩ ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ : ﺣﺮﮐﺎﺕ ﯾﯥ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻭﻱ، ﻣﺜﻼ ﮐﯧﺪﯼ ﺷﻲ ﺳﻬﺎﺭ ﻭﺧﺘﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺍړﺗﯿﺎ ﺭﺍﭘﺎڅﯧږﻱ ﺍﻭ ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ ګﺮﺩ ﻭګﺮځﻲ .

۹ – ﺟﺴﻤﻲ ﺩﺭﺩﻭﻧﻪ : ﺩﺍ ﺧﻠﮏ ﺩ ﺩﯤ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙګﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﯤ ﻭﮐړﻱ، ﻟﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩۍ ﺍﻭ ﺩ ﻣﻌﺪﯤ ﻟﻪ ﺧﻮږﻭ ﮐړﯦږﻱ .

ﭘﺮ ﺩﯤ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪﻝ، ﭼﯥ ﺭښﺘﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﯤ ﺍﺧﺘﻪ ﺩﻱ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﯾﻮ څﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺑﺮﯦښﻲ، ځﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﺗﻮﭘﯿﺮﻭﻧﻪ ﺩﺍ ﭼﺎﺭﻩ ﺳﺨﺘﻮﻱ . ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮﯤ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ، ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﮐﯥ ﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺩﺭﺩﻭﻧﻮ ﺧﺒﺮﯤ ﮐﻮﻱ . ښﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﭼﯥ ﺩ ﺩﺭﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻫﻢﮐﻠﺘﻮﺭﻩ ﮐﺲ ﺗﻪ ﻭﺭﺷﻲ .

ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﯾﯥ :

ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړﻭ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮﺭﯤ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻪ ﺩﯼ . ﺩ ﮊﻭﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮﺍﻟﯥ، ﺟﺴﻤﻲ ﺍﻭ ﻧﻮﺭﯤ ﺳﺘﻮﻧﺰﯤ ﯾﯥ ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪﯼ ﺷﻲ . ﺩﺍ ﻫﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﻫﯧڅ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﻭﻧﻪ ﻟﺮﻱ، ﺧﻮ ﭘﺮﯤ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻲ .

ﭘﻮﻫﺎﻥ ﻭﺍﯾﻲ ﮐﯧﺪﯼ ﺷﻲ ﻻﻧﺪﯤ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﮑﯥ ﺭﻭﻝ ﻭﻟﺮﻟﯽ ﺷﻲ .

ﺗﺮﻭﻣﺎ : ﺗﺮﻭﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮﺏ ﮐﯥ ﺭﻭﺣﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮﺍﻟﻲ ﮐﯥ ﺩ ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﻻﻣﻞ ﻭﻱ .

ﺟﻨﯿﺘﯿﮏ : ﯾﻮﺍﺯﯤ ﺩ ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﭘﻪ ډﯦﺮﻭﻟﻮ ﮐﯥ ﺭﻭﻝ ﻟﺮﻟﯽ ﺷﻲ، ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯧﺪﻭ ﮐﯥ . ﻏﺒﺮګﻮﻧﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻥ ﻟﻪ ﺟﻨﯿﺘﯿﮑﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ډﻭﻝ ﻭﻱ، ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯤ ﯾﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺩﯤ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺍﺧﺘﻪ ﺷﻲ ﺑﻞ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﯧږﻱ .

ﮊﻭﻧﺪ ﺑڼﻪ : ﺩ ﻭﺍﺩﻩ ﺷﻮﻱ ﮊﻭﻧﺪ څﺮﻧګﻮﺍﻟﯽ، ﻣﺎﻟﻲ ﺍړﺥ ﺍﻭ ﺩ ﺍﻭﺳﯧﺪﻟﻮ ځﺎﯼ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﺩ ﮊﻭﺭ ﺧﭙګﺎﻥ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ . ﯾﺎ ﺩﺍﺳﯥ ﻫﻢ ﮐﯧﺪﯼ

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.