اثرات القاب جعلی استخبارات، شهرت سازی 

اخترمحمد یوسفی

774

درجنګهای نیابتی درافغانستان در قطار سایر دروغها و جعلیات متعدد دشمنانه علیه کشور ما یکی از وظایف اساسی استخبارات ګردانندګان جنگهای نیابتی در کشور، جنګ و خونریزی را درافغانستان چندین دهه دوام دادند و تا هنوز هم جنګ و خونریزی ادامه دارند. استخبارات بیګانګان، بخصوص استخبارات همسایه ګان افغانستان که عملأ با کشور ما دشمنی علنی داشتند و دارند، بیشتتر مصروف شخصیت سازی مصنوعی اجینتهای ایشان که فاقد نورمها و معیارهای معرفتی شخصیت اجتماعی در جامعه بودند کار کرده اند. استخبارات بیګانه برای اجرای اهداف شوم خویش نوکران خود را درافغانستان از میان لجنزارهای جامعه افغانی از تفاله های جامعه همانند “داکتر” وحیدالله وحید، “داکتر” عبدالله عبدالله، “انجینر” گلبدین حکمتیار، “پروفیسور” مجددی غیره وغیره را شخصیت سازی مصنوعی کردند، ګردانندګان جنګ در پیشبرد اهداف شوم در جنګهای خویش از همین شارلتانهایکه  دارای القاب مصنوعی بوده کار ګرفتند.

حقیقت سپردن این القاب جعلی و شخصیت سازی مصنوعی افراد مشکوک درافغانستان به خدا معلوم که آنان داکتر، انجینر و یا پروفیسور، و غیره دارندګان آن بودند، هستند، یانه توسط استخبارات مصنوعی و جعلی با آنان شده است.  

بیش از چهاردهه جنګ درمطبوعات افغانستان و جهان اسمای این مهره های شارلتان و جعلکار ورد زبان عام و خاص مردم کشور و جهانیان گردیده است. یکی هم از این شارلتان بنام داکتر ؟ وحیدالله وحید است، وحیدالله اکنون بیاد ګذشته  رهبران کودتاچی خود دریک اتحاد ضد منافع ملی در افغانستان با بغاوتگران “اتحاد” شمال و شورای نظار بودند که کودتا بهار سال ۱۹۹۲ میلادی را علیه پلان صلح جامع سازمان متحد در افغتنستان را انجام دادند. نقش چنین مهرهای با القاب جعلی در پخش اطلاعات کاذب و فریب میلیونها افغان و جهانیان روشن است. در سال ۱۹۸۸میلادی با امضای قرارداد صلح در بین پاکستان-افغانستان برای صلح و قطع جنگ از جانب حکومت داکتر نجیب الله درافغانستان رئیس جمهور وقت آماده گی لازم برای قطع جنگ و خونریزی در کشور گرفته شده بود، مګر همین حلقات خائین و وطنفروش درافغانستان بودند، که با پخش اطلاعات کاذب نفاق ملی، با اشارات و حمایت پس پرده دشمنان افغانستان (پاکستان، عربستان سعودی، کشورهای غربی بشمول ایالات متحده امریکا، شوروی ایران)، اجرای کودتاها و بغاوتها را از شمال  کشور سازمان دادند. همین حلقات خائین در افغانستان بودند که کمک دشمنان کشور را با خاک وخون غرق کردند. . لینک مصاحبه نستتو نادری را با حبیب هوتکی و سمسور صافی را باز کنید مصاحبه را بادقت بشنوید.

 https://youtu.be/dKu6EliJyyU

وحید الله وحید سکرتر چوبکی عبدالوکیل  وزیرخارجه یکی از مهره های توطیه ګر و خائین بود که اکنون در سویس با آرگاه و بارگایش با عیش و نوش زندگی میکند، فرصت طلبان با وجود سرګذشت تداوم سه دهه  وریختن خون بیگناهان در کشور هنوزهم در خارج ازافغانستان از امربکا در خیال بقدرت رسیدن درافغانستان هستند. وحیدالله توتله درجریان مصاحبه محترم حبیب هوتکی با جوان افغان بنام نسستو نادری راجع به “مقاومت” پسر احمدشاه مسعود مکررأ سوال می پرسد، آیا ممکن است که جنگ “مقاومت ” دوم بغاوتگران در دره پنجشیر و کوه های اندراب در جنگ علیه طالبان پیروز شوند،هدفش اینست که در صورت  پیروزی “مقاومت” یاران پرچمی خود را درگرفتن قدرت مجدد کمک میکند.  در زمان اقتدار رهبران فرعونی اسم وحیدالله خالی وحید بود، آنوقت کلمه الله را بانام وی وجود نداشت. درآنزمان  صرف وحید دریور ریاست گرزندوی  و توریزم افغانستان بود، که دراواسط  سالهای ۱۳۵۰ شمسی با موتر رنگ سورمه یی بینز خود، توریستان هی پی غربی را از کابل به بامیان باخود می برد، می آورد. با ورود قوای نظامی اتحاد شوروی در افغانستان بخت و طالع  وحید بر کرد. وحید  ازساکنان حصه کارته پروان شهرکابل، برادرزاده مرحوم بارق شفیعی ممثل تیاتر وطن ننداری، عضو رهبری جناح پرچم ح. د. خ. ا. است. نوراحمد داماد مرحوم بارق کاکا وحید الله در موجودیت اشغال قوای شوروی یکی از فرعونهای زمان خود، سردسته باند اقاتلان حرفوی جناح پرچم ح. د. خ. ا. از مراحل آغازین کنفرانس وحدت دوجناح حزب درسال ۱۳۵۶ شمسی  تا نزدیک خروج قوای نظامی شوروی درافغانستان یکی از باصلاحیت ترین منشی های کمیته   مرکزی ح. د. خ. ا.،  و از وفاداران و مدافع سرسخت مرحوم ببرک کارمل بود. اسم نور با امتیاز حسن پرچمی در قتل شهید استاد میراکبر خیبر درج گردیده است. نور این قاتل میلیونها هموطن بیگناه افغان فعلأ در کشور هالند مهاجر است.  در اوج کشمکشهای اختلافات درون حزبی مهره  توطیه گران عبدالوکیل وزیر خارجه،  پسرعمه ببرک کارمل،  اجنیت استخبارات کا. جی. بی. اتحاد شوروی بود، که کودتای سال ۱۹۹۲میلادی  را با ملیشه های بغاوتگر “اتحاد” شمال و شورای نظار در افغانستان  رهبری میکرد، وکیل با تعداد از جنرالان و افسران خائین قوای مسلح افغانستان پلان صلح سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را ناکام ساختند. در حقیقت امر همین حلقه خائین فرکسونی جناح پرچم ح. د. خ. ا. طرفداران ببرک کارمل قاتلین اصلی رئیس جمهور افغانستان داکتر نجیب الله هستند.    

درهنگام سقوط حکومت داکتر نجیب الله درافغنستان عبدالوکیل وزیر خارجه هدایات غیر قانونی را بنفع کودچیان  با سفرا افغانستان در خارج کشور صادر میکرد. در قطار دیپلوماتان افغانستان داکتر خدایداد بشرمل نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نسبت صدور اوامر غیر قانونی بر ضد منافع ملی کشور توسط عبدالوکیل نمایندگی افغانستان درسازمان ملل متحد کار خود را رها کرد، بشرمل مسؤلیت برای پیشبرد امور نمایندگی دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد را با شاژدافیر آن مرحوم محترم غلام سرور یورش سپرده بود.

 درهمین زمان کوتا بود که عبدالوکیل وزیر خارجه با بسیارعجله سکرتر دفترش وحیدالله  را درحالیکه حکومت درافغانستان عملأ سقوط کرده بود، با مکتوب تقررش را بحیث نمایند افغانستان درسازمان ملل متحد به نیویارک، وهیلی دختر سلیمان لایق را با المان بحیث دیپلومات فرستاده بود. پذیرش وحیدالله بحیث نماینده افغانستان توسط بوترسغالی سرمنشی سازمان ملل متحد طی مراحل قانونی نگردیده است. براساس گفته های مؤثق محترم غلام یورش بمن نویسنده، وحید الله بمجرد رسیدن به نیویارک، براه و رسم  عادات سفرای کذشته پرچمی بشمول  نوراحمد نور داماد کاکای وحید در سال ۱۹۸۷ میلادی سفیر افغانستان درامریکا بود، اکثریت سفرای پرچمی پول معاشات کارمندان سفارتخانه های افغانستان را با خود برده بودند. وحید نیز درکشیدن پول از حساب بانکی نمایندگی افغانستان درنیویارک اقدام نموده بود. محترم غلام سرور یورش طی مکتوب عنوانی سر اطلاع داده بود. سرمنشی سازمان ملل متحد حساب بانکی نمایندگی افغانستان را الی امدن نماینده دولت جدید مجاهدین رابسته کرده بود. شخص وحیدالله  وحید که خود را در طی سی سال اخیر در محافل متعدد و مصاحبات مطبوعاتی  تلویزونی در مورد مسائل افغانستان در امریکا  ظاهر می سازد، خود را در نقش نماینده مقامات رنگارنگ امور صلح افغانستان معرفی میکند، مشاور سازمان ملل متحد در امور صلح افغانستان، نماینده شاه مرحوم افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر در امور صلح افغانستان، طراح  سیاست مصالحه در افغانستان وغیره وغیره یاد مبکنند. اولأ این حلقه توطیه گر و خائن که وحیدالله با آن تعلق دارد، علنی از مخالفین سرسخت سیاست مصالحه ملی افغانستان و د داکتر نجیب الله بودند وهستند. بقاقایای ببرکهای بخاطر سهم درقدرت در این اواخر در اروپا، امریکا در داخل وخارج از افغانستان با بقایا و تفاله جنایتکار راسیستی  “اتحاد”  شمال همنوا شده اند تا لقمه چربی بدست آورند.  

تا جائيکه اسناد مؤثق در مورد حیدالله وحید وجود دارد، وی در هیچیک از وظایف  مدعی مقامات متذکره فوق، هیچوقت وظیفه رسمی در آن جاها نداشته و ندارد.  این همه القاب فوق وی جعل مطلق برای فریب مردم و شبکه های استخباراتی برای شهرت کاذب است، که گویا روزی کبوتر اقبال راه گم کند، سرشانه این شارلتان بنشیند.

 

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.