سوژه های خونین و فکاهیات کرزی !/ محمد امین فروتن- ۱۶۰

0 1,302

 

              شیر و شعارهای پُفکی  :

این برادرغلام ابن غلام حامد خان کرزی دامت برکاته !! که پــس ازچپاؤل های فروان و زیان های کثیری به روح وحدت ملی افغانستان  کما فی السابق  “خروس نابهنگام ” تشریف دارد یعنی درست آنگاهی که احساسات رقیقه مردم ما در خون غوطه میخورند ، قوه ناطقه اش به کار می افتد و مشارالیه با یک حرفی ، سخنی  ، پیامی چُرت صاحب مانده ما را پاره می کند !

ما امروز تصمیم داریم این قلم نا قابل که خودرا در مقابل به قول معروف خالی بندیهای پهلوان طائفه که شیران بزدل زمان ما اند مسؤل میپنداریم فی الواقع عزم خود را جزم کرده ایم و می خواهیم تا چیزی و چیزهای !! را بنگاریم . حکایت ازاین قرار است که وقتی  حضرت حمید خان کرزی بازهم !! دامت برکاته در یک دکه ای یا ” همان دکان خود ما ” که ازمتعلقین اذناب آبدار خانه یا همان کاخ فقیرانه ریاست جمهوری که درامور فرهنگی آن حضرت را مشورت میداد و پس ازداد وبیداد زیاد     ” د که “ ای بنام حزب محور ملی را برهبریی جوانی که مالامال ازحیأ و شرافت خانوادگی است بوجود آورد (۱) و اصلأ در اروپا حتی از عهده ء مدیریت یک مغازه ونانوائی  نیزبرآمده نتوانیست و آنرا نیز با ضرر فروانی تعطیل کرد ودر بازار کارکابل مانند لشکری از  هزاران نفری در همکاری تنگاتنگ با کاخ ریاست جمهوری کار فرهنگی را آغاز کرد وسرانجام پس ازتخلیه حرم سرای ارگ ازسوی والاحضرت سردار حامد خان کرزی در امر تأسیس یک حزب برآمد که در واقع محل تجمع اکثر کسانی بوده از بیکاری دربدل یک دالر ناقابل ساعتها مرده باد وزنده باد میگویند .اما برای اینکه داستان شیربودن هریکی از شما خواننده گان عزیز درحافظه  تان حک زده شود آنرا دوباره خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم .

https://www.youtube.com/watch?v=u4XSOkWgNts

 حضرت  حمید خان کرزی وقتی ازتمامی ترفند ها مانند تشکیل حکومت موقت – برگزاریی لویه جرگه اضطراری – داعیه خط دیورند وغیره ناامیدشده بود در حالت کامل نشه آوری که از استفاده مفرط  مواد مخدربوجود می آید  برای خواندن یک خطبه غرای جهادی به بهانه خط دیورند وپرتاب بمب به قول حامد خان کرزی ” آتومی “ برمردم مظلوم  آچین ننگرهاراینکه گویا وی حق به جانب بود که با امریکائی ها قرارداد امنیتی را امضأ نه میکرد و روی همین ملحوظ برای سومین مرتبه بحیث یک شهروند با امریکا اعلان جهاد میکنم و مردم افغانستان را از شر امریکای ها نجات میدهم .

          https://www.youtube.com/watch?v=0iXzyxZD8Mg

زبان ما مو درآورد تا بگوئیم که این آقا حامد خان کرزی با تمام اذناب آبدارخانه اش فاقد یک تفکر نجات انسان در بند کشیده است . وقتی هریکی از رجال سیاسی درجهان و افغانستان  به هر هدفی که باشند دارای اجندای روشن و نقشه راه معینی نباشند با بکار گیریی هرشیوه و راهی به جای کعبه به ترکستان میرسند . میگویند دروغگو حافظه ندارد وقتی حضرت غلام کرزی این شیاد بزرگ تاریخ از آنسوی دیرند سخن میگویند ناگهان برای اثبات این واقیعت که چرا امریکا طی دوسال گذشته که داعشی هم از آنسوی خط دیورند آورده و در زیرمینی های آچین و شینوار جابجا ساخته می شدند علیه داعش عمل نکردند ؟ چرا تا دوسال انتظار کشیدند که داعش خود را تقویه کنند و بر مردم این سوی مرز شمشیر بکشند ؟ وقتی کسی شارلتان بازی های آقا کرزی را نه شنیده باشد و محض بر ظواهر سخنانش حساب بازکند تصؤر مینماید که این چه مرد بزرگی است و این است  گاندهی افغانستان که افغان ها قدروی را نه میدانند  !!

https://www.youtube.com/watch?v=sfRnUNDoSyo

اول اینکه آیا براستی هم  شاه غلام کرزی به فکر نجات انسان های است  که در آنسوی سرحد یعنی مرز دیورند به سر میبرند و اکنون که از ظلم ظالمین به تنگ آمده اند قصد دارد مانند گذشته با اعلام جهاد با امریکا انتقام فرد ، فردی از هم تبارانش را بگیرد .!!! دوم فرض کنیم پذیرفتیم که واقعأ دلت بر آن هم تباران ات می سوزد و از طی دل میخواهی و قصد داری تا آن ها را نجات دهی ! نسخه نجات تو به جزرسوائی چیز دیگری میتوان بشمار آورد ؟ و چه کسانی این وضع را بر سر مردم مظلوم آچین و شینوار آورده اند ؟

آیا تمامی این جنایتکاران همچون اشرف خان غنی و حنیف خان  اتمر  و آخندزاده معصوم و غیره از نخستین یاران دوره حکومت موقت شما نیستند ؟  و آیا همان اعضای داعشی هیأت محمد نوازشریف که بریاست اسفند یار ولی و عضویت  محمو د خان اچکزی – آفتاب احمد خان شیرپاو و برادر زادههای  مرحوم  محمد افضل خان لالا  با پیام واضح محمد نوازشریف برای محمد اشرف غنی که به عوض عبدالله ، عبدالله شخص رئیس غنی در کنفرانس بین المللی اقلیم منعقده در پاریس اشتراک کند و همچنان به جای تقاضا از ارتش پاکستان غرض تشویق مخالفان حکومت افغانستان برای تأمین صلح در افغا نستان از شخص صدراعظم پاکستان طالب همکارشوند . وآیا شما در همان روزهای این هیأت مشغول پیام رسانی ها به اشرف غنی بودند اطلاع داشتید یا خیر؟

https://www.youtube.com/watch?v=g4NaZv5um8g

 که برای پنهان نگه داشتن  اهداف اصلی این سفر آقای غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک و معین وزارت سرحدات افغانستان که بودجه آن مرکز از سوی آقای کرزی  واز حساب پولهای غائیبانه زکوة و عشر شبکه های مقدسه جاسوسی پرداخته میشد اعلام داشت که از جمله تمامی بورس های تحصیلی که از کشورهای دوست برای افغانستان داده میشود چندین صد سهمیه آن با برادران پشتون و بلوچ آن طرف سرحد  اختصاص خواهند داشت .!!! تا چنان وانمود گردد  که افغانستان دوباره به چرا گاه سنتی دوران جنگ سرد برای کسانی که سرود داپشتونستان زموږ ، دا پشتونستان زنوږ ! را می سرودند روبه تبدیل شدن است . !!

استقبال داروغه حنیف اتمر از بمب بدون آتوم منشأ  دروغ های کرزی :

https://www.youtube.com/watch?v=6q4bLaC6Rxw

درست همان روزی که جنرال نکلسن فرمانده نظامی امریکا درافغانستان  تصمیم گرفت تا در مقابل جنگجویان خشونت طلب داعشی روحیه تضعیف شده سربازان ارتش ملی را با  پرتاب بزرگترین بمب غیر آتومی بلند ببرد در معیت یک هیأت بلند رتبه نظامی افغانی که مشتمل بر ضابط حنیف اتمر قدیمی ترین  جاسوس  غیر مسؤل وواجب الاحترم برای همه جاسوسان جهان ، خورضابط معصوم آخند زاده ستانکزی رئیس برحال امنیت ملی افغانستان – ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان غرض جابجائی مردم مظلوم ولسوالی  آچین که نه میدانیستند چرا آنها را از خانه های شان بیرون میکنند و به جا های پرامنی منتقل میسازند و چند ساعت بعد یکی از بزرگترین بمب های غیر آتومی بر خانه های محقر شان فرود خواهند آمد و هرآنچه را که از ایشان به جا میمانند با هزاران خاطره به خاک یکسان خواهند شد ؟

وقتی این تدابیر احتیاطی جنرال نکلسن فرمانده نظامی امریکا درافغانستان به گوش حضرت غلام کرزی رسید آنرا به یک افسانه ای خواب آوری مبدل ساخت که همچون سادو ها و قیصه گویان سنتی در جمع مردم قدیم می گفتند و آنها نیز با ختم آن به خواب میرفتند . آقای کرزی هم مثل قصه گویان قدیمی داستان تخلیه اهالی مظلوم ولسوالی آچین و شینوار را به دوسال قبل یعنی آنگاه که وی از ارگ اسباب کشی نموده بود و مردم جوقه ، جوقه به زیارت مرشد شان میرفتند و از سوی حامد خان کرزی بزرگترین دروغگویی تاریخ نیز درخانه مجللی که در چندصد متریی با ارگ مؤقیعت دارد پذیرائی می شدند .

https://www.youtube.com/watch?v=Gs7cKCVb3mU

نباید فراموش کرد که امروز تمامی اسلوبهای استحماری شبکه های استخباراتی چنان افشا شده است که در یک نظام سیاسی و اجتماعی که نگاه مادی به تاریخ و انسان بوده باشد  به سرمایه گذار و تمویل کننده گان یا همان شبکه های جاسوسی اجازه میدهد تا در غیاب محورهای رهبری و رجال سیاسی مدیریت رهبریی احزاب و سازمانهای سیاسی را در دست گیرند و به اقتضای مصلحت های بومی شان در ناخبریی کامل رجال سیاسی سازمان ها وشبکه ها را به نفع خود مورد استفاده قرار دهند . مثالهای اینگونه فعل و انفعالات در کودتاهای گوناگون در جهان به مشاهده میرسند . آگاهان و تحلیل گرا ن وقتی پرتاب بزرگترین بمب را برمردم بی دست وپای ولسوالی های آچین وشینوار مشاهده نمودند و متصل به آن دونالد ترومپ Donald Tromp  رئیس جمهور امریکا در سخنان خود وقتی از اعتماد بر ارتش سخن میگوید و درعین حال موضوع صلاحیت های فرماندهان ارتش امریکا را به میان میکشد

https://www.youtube.com/watch?v=3A9881z-Oow&ab_channel=nauandeshiTerbione

 هر آدم عاقلی میداند که در مسأله اگاهی دادن به دونالد ترومپ Donald Tromp  رئیس جمهور امریکا که بیشتر از سوی روسای جمهور فرمان صادر میگردد  شکی وجود دارد . یعنی اینکه رئیس جمهور امریکا نیز پس از پرتاب بمب یادشده آگاهی حاصل نموده باشد ….

من به عنوان کسی که احترام و حرمت به انسان را از وجائب فطری بشر می شمارم و با چنین حیثیت و شخصیت حقوقی و حقیقی  شاهد چندین دوره ای از ظلم و جنایت بوده ام صمیمانه اعتراف میکنم که نه تنها تاریخ جامعه ما بلکه از هزاران سال بدینسو و درهمه مقاطع تاریخ خون آلود  جهان شاهد چنین دم ودستگاهی نبوده است . بدون شک که بیشترین بار این بی مسؤلیتی و تقصیر  بردوش شخص جلالتمآب حامدکرزی است که چهارده سال تمام نسل آئنده ما را نیز معتاد بر ثروت و قدرت ساخت .

(۱)   خوشحال روهی فرزند محمد صدیق روهی که خسر بره زلمی هیواد مل مشاور فرهنګی میباشد و اکنون ریاست حزب محور ملی افغانستان

        برعهده دارد

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply