مقدمه کتاب: حماسۀ “اکبر”در دفاع از شخصیت ملی وزیراکبرخان

کاندید اکادمیسین سیستانی

430

 

مقدمه کتاب:

حماسۀ “اکبر”

در دفاع از شخصیت ملی وزیراکبرخان

دفاع از شخصیت های ملی  وتاریخی وظیفه وجدانی عناصر ملی است. شخصیت های ملی و تاریخی وفرهیخته گان علم وهنر یک کشور، ستونهای تاریخ یک کشور اند، اگراین ستون ها تخریب گردند،تاریخ یک کشور نابود میگردد وکشوری که تاریخ نداشته باشد نمیتواند افتخاری هم داشته باشد. یکی از بزرگ مردان افتخار برانگیزتاریخ کشورما، وزیر اکبرخان، قهرمان ملی جنگ اول افغان وانگلیس، فرزند امیردوست محمدخان بن سردارپاینده خان بارکزائی است.

وزیراکبرخان، از زمره آن سیماهای تابناک ومشعشع تاریخ مبارزات مردم ما است که دررهبری وکامیابی قیام مردم کابل برضد انگلیس ها نقش وطن پرستانه وبسیارسازنده بازی کرده است. وزیراکبرخان عمربسیار کوتاه، مگر مشحون ازافتخار داشت .

سرگذشت مشحون از دلیری وشجاعت وعلو همت و احساس پاک وطن پرستی وزیراکبرخان به انسان، روح مردانگی ودلیری می بخشد. وبنابرین انگیزه اصلی نگارش این سطور ناشی از علاقمندی عمیق نگارنده نسبت به این شخصیت سترگ ملی است ، که اینک با این نوشته ، ۱77سال پس ازمرگ او، یاد او را گرامی میخواهم.

رشادتها وشتارتهای  وپیروزهای وزیراکبرخان مرهون همدلی وهمفکری وهمکاری شجاعانه سردار سلطان احمدخان پسرعم اکبرخان ومحمدشاه خان بابکرخیل خسر اکبرخان است. بنابرین میتوان گفت که این سه شخصیت ملی مانند یک روح در سه تن بودند. فعالیت های  سیاسی ومبارزات آزادی حواهی وضد سلطهٔ بیگانگان درکشور دروجود این سه شخصیت ملی چنان با هم عجین شده است که نمیتوان وزیراکبرخان را بدون حضورآنها بدرستی  تجسم کرد.اگر  بخواهیم مجسمه ای از وزیراکبرخان بسازیم به عقیدۀ من دوبازوی آن مجسمه باید سردارسلطان احمدخان ومحمدشاه خان باشند. زیرا که آن دو یار صادق وجان برکف عامل تحقق نظریات واندیشه های وزیراکبرخان بوده اند. سردار اکبرخان هیچکاری را بدون نظر آن دو انجام نمی داد وبنابرین هرپیروزی ایکه سردار اکبرخان در میدان سیاست نصیب شده است، محصول مشورت و نظر وهمکاری هرسه تن بوده است.

جوانان ونسل بالنده کشورمی باید تاریخ کشورخود را یک بار دیگربا دقت مطالعه کنند تا بهتر آگاهی حاصل کنند که وطن عزیزما در طول تاریخ وبخصوص در تاریخ معاصر چنان مردان بزرگی در دامان خویش پرورش داده که وطن به نام و کارنامه های شان افتخار میکند.

مگرمتاسفانه که درمیان هموطنان باسوادما، کسانی هم هستند که چشم دیدن وگوش شنیدن نام بلند او را از اثر فداکاری وجانفشانی او ندارند ودر مواقع مختلف  این فرزند دلیر وفداکار کشور را با نوک قلم نیش میزنند تا از وزنۀ شخصیت او کاسته باشند.

افغانهای حق شناس وبا پاس، هرگز به کسی اجازه نمی دهند که شخصیت های تاریخی وملی آنها را که با جان فشانی و ریختن خون خود، این وطن را نگهداشته و به ما ارمغان کرده اند، کسی به آنها توهین کند و یا به نظر سبک وبی حرمتی بطرف آنها ببیند .

از روزی که من مقاله دکتوراسدالله حبیب را درسال 1360 خوانده ام و سخت ناراحت شدم و اکادمیسین رشاد وکاندید اکادمیسین صدیق روهی رئیس نشرات اکادمی علوم رانیز از خواندن آن مقاله متاثر و ناراحت  یافتم، خودم را ملزم دانستم تا به دفاع از مفاخرملی،دفاع ازشخصیتهای تاریخی وعلمی ودفاع از ارزش های ملی چون : استقلال ملی، بیرق ملی ، هویت ملی، نام کشور (افغانستان) بپردازم. از همان زمان برآن شدم تا در پهلوی پروژه های تحقیقاتی خودکمی از  وقت وانرژی خود را برای دفاع ازحملات دشمنان  برمفاخر ملی وتاریخی بگذارم. این کار را قبل از من دانشمندان و اشخاص صاحب صلاحیتی چون علامه حبیبی درمقاله تاریاج تاریخ، میرغلام محمدغبار در پاسخ به اتهامات سیدمهدی فرخ سفیرایران مولف تاریخ سیاسی افغانستان وعلامه رشاد وخیلی دیگر از استادان ومحققین تاریخ از قبیل داکتر زیار وپوهاند اسماعیل یون، واستاد حبیب الله رفیع واستاد معصوم هوتک واستاد خالق رشید، استاد شاغاسی حُسن مبارک، و داکتر نوراحمد خالدی، داکتر سیدعبدالله کاظم، وداکتر عبدالرحمان زمانی ، دردفاع از هویت ملی وتمامیت ارضی وتجلیل  از استقلال کشور ومحصل آن شاه امان الله غازی کرده اند. وکار معقولی هم است تا با بیان حقایق نسل جوان را از گمراهی نجات بدهند.

نتیجۀ تلاش های من بعد از نشر کتاب قبیله سالاری داکتر جلال آلدین صدیقی استاد پوهنتون کابل در سال 1360که شاهان ورهبران افغانستان بشمول احمدشاه بابا تا ظاهرشاه و داودخان را بدون تفریق با سبک وسیاق ستمی ها محکوم میکرد و نشر مقالۀ دکتور اسدالله حبیب در مجلۀ خراسان که وزیراکبرخان را هدف گرفته بود، این شد که:

1– اولین کتابم را بنام “دو نابغۀ سیاسی ونظامی افغانستان در نیمه قرن 19 »  نوشتم که درسال 1999 درمشهد ایران بچاپ رسید.

2- دومین کتابم «رستاخیز قندهار وانقراض سلسلۀ صفویه درایران» در بارۀ مبارزات رهائی بخش میرویس نیکه بود که از سوی انتشارات دانش چاپ شد.

3- سومین کتاب« احمدشاه ابدالی موسس افغانستان معاصر» را بجواب پوهنیارکهگدای ،که آغاز بدبختی مردم افغانستان را از روزتاسیس  کشوری بنام افغانستان در1747ببعد میشمارد.

4-چهارمین کتابم «نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی افغانستان» نام دارد که از جانب انتشارات دانش درکابل به چاپ رسید. این کتاب از سوی رحمت آریا وحاجی محمدنوزادی به پشتو ترجمه وچاپ گردید و بعدها مطلع شدم یک هزارجلد آن در بدل یکصد هزار افغانی از سوی عبدالاحدسرتیپ ازباشندگان معروف قندهار یک جا خریده وبطورمجانی به تمام کتابخانه های ولایات جنوب غربی وجنوب شرقی از قندهار تا ننگرهار وکنر توزیع کرده است. این اقدام آقای سرتیپ نه تنها مایه مسرت من گردید بلکه میتوانم اذعان نمایم که تاریخ صدسال اخیر افغانها چنین نمونه ئی از استقبال یک کتاب را از جانب افغان ها نشان نمیدهد.

5-پنجمین کتابم «وزیراکبرخان قهرمان قیام ملی کابل » عنوان دارد که درسال 2013 درکابل از طرف انتشارات دانش بچاپ رسید.

6-ششمین کتاب«آیا افغانستان یک نام جعلی است»(بجواب آنهای که خواهان تغییرنام افغانستان استند ، چاپ انتشارات دانش 2007)

‏‏7- دفاع از شاه امان الله و استقلال ، وجیبۀ ملی ماست (به جواب دشنام های لطیف پدرام به شاه امان الله، چاپ انتشارات دانش، پشاور)

8- دفاع ‏از ارزشهای ملی ، وظیفۀ عناصرملی است(بجواب حملات توهین آمیز دکتورزمان ستانیزی، برشاه امان الله واستقلال افغانستان ،چاپ انتشارات دانش، پشاور)

9-حبیب الله کی بود، ‏عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بجواب کتاب عیاری از خراسان خلیلی،چاپ انتشارات دانش،کابل)

10- یک نگاه انتقادی برتاریخ غبار(بجواب اعتراضات غبار درجلد دوم تاریخش برعلامه حبیبی، نتشارات دانش ،کابل)

11-زعمای بزرگ وکارهای سترگ در تاریخ افغانستان معاصر،( چاپ انتشارات عازم، کابل)

12-شاه امان الله، اصلاحات وضدیت روحانیت متنفذ با تحولات اجتماعی(نشر درافغان جرمن آنلاین)

13- تاریخ چیست ومورخ کیست؟( بجواب برخی تذکرات تاریخ یهای غبار وفرهنگ در بارۀ برخی رخدادهای تاریخی افغانستان،چاپ انتشارات دانش،کابل)

14-سلطنت پشتونها درهند(بجواب کسی بنام “سنگ شکن” که به تاریخ پشتونها توهین کرده بود،چاپ 2013 انتشارات دانش)

15-ملالی جویا،اسطورۀ شجاعت (بخاطر اعتراضش برحضور جنایتکاران جنگی در لویه جرگۀ تدوین قانون اساسی ،چاپ2010)

16-سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ،چاپ انتشارات دانش 2015)

17- وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی،(چاپ  انتشارات امیری، کابل 2021)

18-حماسۀ اکبر، (پاسخی به تذکرات تخریش کننده غبار ونوشتۀ دکتور حبیب دربارۀ وزیراکبرخان ،نشردرافغان جرمن آنلاین)

علامه رشاد نیز دو رساله یکی زیرنام «ظفرنامۀ اکبر ومولفش»(به زبان دری)  و دیگری «ملی اتل غازی وزیر محمد اکبرخان» بزبان پشتو نوشته اند که اولی در سال 1386 دراکادمی علوم به چاپ رسید ودومی بعداز مرگش در سال 2007 در قندهار بچاپ رسیده است.

 اثرحاضر که در نه مقاله ارایه شده است، 8 مقالۀ آن در تقدیر از کارنامه های ارجناک وزیراکبرخان ویاران صادق وجان برکف او (سلطان احمدخان سرکار ومحمدشاه خان غلجی) وقف شده است و در آنها به تردید اتهامات وسخنان تخریش کننده کسانی پرداخته شده که وزیراکبرخان را تخریب وتخریش کرده اند . من جواب اتهامات دشمنان  آن شخصیت ملی وتاریخی کشور را حتی المقدورداده ام تا حق آن شخصیتها پایمال اغراض شخضی نشود درمقالۀ نهم نفرت آفغانها از حاکمیت بیگانه در افغانستان نشان داده شده است.

اینک آن نوشته های دفاعیه وتقدیر از کار وپیکار وطن پرستانه آن سه شخصیت ملی وتاریخی را تحت عنوان «حماسۀ اکبر» خدمت هموطنان وپاسداران تاریخ مبارزات ملی ومیهنی مردم کشور تقدیم میکنم.

کاندید اکادمیسین سیستانی

شهرگوتنبرگ سویدن     26/ 7/ 2023

***************************************

 

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.