کمکهای بشردوستانه شاهدخت هندیه

کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی

261
کمکهای بشردوستانه شاهدخت هندیه :
سرگذشت شاهدخت هندیه بهترین سرمشق وطن پرستی وبشر دوستی یک زن افغان در برون از کشور است.
شاهدخت هنديه زن با احساس و وطن دوستی بود که پس از تجاوز شوروی برافـغانستان در ١٩٨٠ وآواره شدن مردم افغانستان به پاکستان او برای کمک به زنان وکودکان‌مجروح‌ از جنگ دست به تلاش هاى خستـگى نـاپـذير زد و ده هــا هـزار دالر به اطفـال مریض وبدون سـرپـرست افغانستان کمک ارسال نمود ، ولى يکـبار هم از خود نام نبرد که اين کمک ها توسط او (شاهدخت هندیه)ارسال شده است.
هنديه نهمين فرزند ملکه ثريا و نه ماهه در شکم مادر بود که با پدر ومادر و وابستگانش مجبور شدند افغانستان را ترک بگويند. به سخن ديگرشاه امان ﷲ غازى و ملکه ثريابا خانواده شان در ٢٣ مى ١٩٢٩ از راه چمن وارد هندبرتانوى شدند و توسط يک قطار راهى بمبئى گرديدند و هنديه در تاریخ ۷ جون ١٩٢٩ در شهر بمبئى هندوستان بدنيا آمد. بگفته برادرش سردار احسان ﷲ دافغانستان هنگام تولد هنديه عده يى از هنديها از شاه امان ﷲ خواهش کردند تا براى آنکه هندهميشه درخاطر شاه وخانواده اش باقى بماند نام نوزاد را هنديه بگذارند، وشاه هم اين خواهش را پذيرفت و سپس هنديه با وابستگان خود به ايتاليا آمد و در شهر روم رشد يافت و تحصيلات مقدماتى خود را در روم و سپس در سويس به سر رساند . هنديه به زبانهاى ايتاليائى ، فرانسه و جرمنى بلد بود وکنفرانس ميداد ، ولى به زبان فارسى که بخوبی میدانست نوشته وخوانده نمیتوانست.
شاهدخت هنديه درحالى که افغانستان را تا۲۰۰۲ بيش ازيک بار(آنهم بخاطر تدفین مادرخود ملکه ثریادر۱۹۶۸) نديده بود ، اما چنان به افغانستان و مردمش عشق ميورزید که نیمی از عمرش را در راه کمک به مردم محتاج و بخصوص اطفال يتيم و زنان بي سرپرست بسر رسانده است.
پس از آنکه قشون سرخ افغانستان را اشغال نمود و مردم مجبور به ترک يار و ديار خود شدند وبه پاکستان در کمپ هاى مهاجرين آواره و در بدر گرديدند، او دامن همت به کمر زد و تمام انرژی و خرد و دانش خود رادر مورد وضعيت رقت بار زنان و کودکان آواره و بى سرپرست افغان در پاکستان براى مجامع و سازمان هاى مدافع حقوق زنان وکودکان، از جمله سازمان يونيسف و يونسکو در پاريس و حزب ملى زنان فرانسه و سازمانهاى مشابه در لندن و بروکسل و اطريش توضيح وتشريح کرد و همدردى اين نهادها را براى نجات کودکان و مادران شان از اين وضع اسف بار جلب مود.
همچنين اوبا ايراد کنفرانس ها در مجامع عمومى ايتاليا و در مدارس و مکاتب آن کشور ، در مورد وضعیت کودکان بى سر پرست افغان بطور همه جانبه و گسترده اى تبليغ کرد وده ها هزار دالر پول حق الزحمه از مدرک اين کنفرانس ها را به کودکان بى سرپرست افغانستان مقیم پاکستان ارسال نمود.
علاوه بر این شاهدخت هندیه از موسسات خیریه در ایتالیا وسویس وفرانسه و غیره کشورها صدها هزار دالر جمع آوری کرده و به زنان وکودکان بی سرپرست به کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان فرستاده است بدون آنکه یکبار هم ازخود نام گرفته باشد که این پولها را کی به آنها فرستاده است.
براثر تلاش های شاهدخت هندیه حکومت ایتالیا طی سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ به تعداد ۶۵ تن از مجروحان بمباردمانهای شوروی را برای تداوی به ایتالیا با کمک صلیب سرخ بین المللی انتقال داد وتحت تداوی گرفت. اکثر این مجروحین اطفالی بودند که یک دست ویا یک پای خود را از دست داده بودند واحتیاج به عملیات ومراقبت خاصی داشتند.
شاهدخت هندیه که در مراقبت از این مریضان وتدوای شان احساس مسؤلیت میکرد صالون نشيمن خود را در روم ، براى اطفال ناقص الاعضاء يعنى کودکان بى دست و بى پای افغانى اختصاص داده بود . برطبق اظهارات خانم احسان الله دافغانستان هندیه در اتاق پذيرايى خود چهار چپرکت گذاشته بود و از بيمارستان هاى شهر روم اطفال مجروح افغانى را پس از خروج از شفاخانه، براى بهبودى کامل بخانه خود مى برد و از اين مريضان نگهدارى ميکرد.
شاهدخت هندیه برايم شرح داد که اطفالى که پاى ندارند، يک سال ضرورت است تا استخوان پا درست بشود و اگرلازم باشد که پاى قطع شده توسط وسايل بخصوصى کشيده شود ، ۱۸ ماه ديگر ضرورت است.خانم هنديه دونفر از اينگونه اطفالی که پا هاى شان کشيده ميشد به نام هاى نفيسه و شاديخان را به خانه خود برد و از هريک آنها تا دونيم سال نگهدارى کرد. اين نگهدارى شامل دادن غذا و ادويه و درست کردن بسترخواب وحمام دادن اطفال نيز ميگردد و اين همه تکاليف را هنديه شخصاً بدوش ميگرفت. او ٤٠ نفراز جمله ٦٥ طفل افغانى راکه جهت تدواى به ايتاليا انتقال یافته بودند، بخانه خود برده و از يک ماه تا دونيم سال از آنها مثل يک مادر مهربان نگهدارى نموده است.
شاهدخت هندیه براى من در تلفن تعريف ميکرد که اطفال افغان در حمام از برهنه شدن مى شرمند و آنهاى که دست دارند ولى پاى ندارند و ميتوانند با دستان خود به آنهايى که دست ندارندکمک کنند ، مگرحاضر نمى شدند تا سر و بدن طفلى را که دست ندارد، بشويند و من مجبوربودم اين کار را بکنم. خانم هنديه از کمک به اين گونه اطفال هرگز خسته نمىشد و از انجام چنين کارهاى که حتى براى والدين اطفال هم زجردهنده است، اظهار انزجار نميکرد. او اينکار را براى ١٤ سال تمام انجام داده بود.
من این بخش از کمک های انسان دوستانه شاهدخت هندیه را با شرح زندگی اش در مقاله دیگری نوشته ام و درسایت آریایی وسایت فردا و در مجله درد دل افغان و در جریده مردم چاپ امریکا به نشر سپرده ام تا مردم افغانستان خدمت گزاران واقعی کشور خود را پاس دارند.
کمک های شاهدخت هندیه بعد از۲۰۰۱:
پس از هجوم امریکا بر افغانستان‌در ۷ اکتوبر۲۰۰۱ و روی کار آمدن حامدکرزی زمینه رفتن شاهدخت هندیه به افغانستان ودیدن کشوری آبایی اش فراهم گردید .
شاهدخت هندیه بعد از سال ۲۰۰۲ علاوه برکمک های بشردوستانه دست به کارهای عام المنفعه دیگری زد وبه اعمار مکاتب وحفر چاه های عمیق برای تهیه آب آشامیدنی شاگردان درمکاتب کابل پرداخت. او برای لیسۀ محمودطرزی کتابخانه ای مجهز با انواع کتب علمی واحتماعی ساخت.
درسال ۲۰۰۲ هر وقتی که من با شاهدخت هنديه صحبت ميکردم از اومى پرسیدم چه ميکند و چه برنامه دارد؟ جواب مى داد قصد دارد به فلان شهر برود و در باره اطفال افغانستان کنفرانس بدهد و توجه مردم را براى کمک به آنها جلب کند.مى پرسیدم اين کمکها را چه گونه انتقال ميدهد؟ پاسخ ميداد، بدست شخص امينى که به افغانستان برود ميدهم تا براى اطفال فقير و يتيم برساند.او گفت درسال ٢٠٠٢ ده هزار دالر توسط حميرا دخترسردار ولى براى اطفال بى سرپرست کابل فرستادم تا به مستحقين آن توزيع کند. [ اینکه دخترسردار‌‌لی این پولها را به مستحقین آن توزیع کرده باشد خدا بهترمبداند زیرا اولاده سردارولی وظاهرشاه چندان علاقه ای به رفتن درمیان اجتماع افغانستان نداشتند و به نظر می سد که هیچ کدام شان در کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان سهم نگرفته باشند ورنه رسانه های جمعی حتمن از ایشان نام میگرفت.]
شاهدخت هندیه درسال ۲۰۰۴ در حدود دوصد کیلوگرام از اموال کمکی را از ایتالیا بوسیله طیارات نظامی آنکشور به کابل انتقال داد و به زنان محتاج کابل تقسیم نمود. شاهدخت هندیه برایم گفت: سفر با طیارات نظامی بسیار مشکل است، زیرا که صدای ماشین طیاره در داخل طیاره می آید وانسان را چنان کر وگنس میکند که تا دوسه روز بعد از رسیدن بازهم انسان صدای طیاره را درگوش خودحس میکند. شاهدخت هندیه که در آن زمان هفتاد وشش سال عمر داشت گفت که بازهم مقداری اموال کمکی تهیه کرده ومیخواهد آنها را با طیاره نظامی ایتالیا با خود به کابل انتقال بدهد و به محتاجین توزیع کند.
زحماتی راکه شاهدخت هندیه در کمک های بسردوستانه متحمل میشد از توان هیچ یکی از افغانان خارج نشین پوره نیست تا برای کمک به زنان وکودکان بی سرپرست لباس وپوشاک از شهر هاوکشوهای اروپایی جمع آوری کند وتوسط طیارات نظامی که صدای گوش خراشش اعصاب انسان را بشدت تخریب میکند برساند. چنین کسی مگر شیرملکه ثریا را خورده باشد که این چنینی زحمتی را متقبل شود تا تن چند‌هموطن خود را از برهنگی نجات بدهد.
شاهدخت هندیه برایم گفت : سه کنفرانس در ژنيو و وين ايراد کرده ام و حق الزحمه اين کنفرانس ها را به حساب بانکى يک موسسه ساختمانى خارجى به کابل انتقال داده ام. شاهدخت هندیه درسال ۲۰۰۴ درتلیفون در پاسخ سوالم اظهار داشت که در شهرهاى ايتاليا چندکنفرانس داده ام که در بدل يکى ٣٢٠٠ يورو و از ديگرى ٥٠٠٠ يورو و از يکى ديگر ٧٠٠٠ يورو گرفتم. وپول آنرا براى اعمار مکتبى بنام تنگى قلعه که ظرفيت ٩٠٠ شاگرد را دارد به کابل فرستادم.هندیه گفت،تا کنون ٣٠ هزار يورو برای اعمار مکتب تنگی قلعه به کابل فرستاده ام وپول اکمال این مکتب را به یک انجوی قراردادی تادیه کرده و برای در ودروازه و میز وچوکی آن پول تهیه میکند.
اکنون شماخواننده گرامی میتوانید بسنجید که تکمیل یک مکتب به چقدر پول ضرورت دارد وتهیه آن از راه ایراد کانفرانس چقدر دویدن وتلاش میخواهد.
درسال ۲۰۰۶ شاهدخت هندیه از طرف حامد کرزی به حیث سفیر افتخاری افغانستان در امور فرهنگی در کشورهای اروپائی معرفی گردید و درافغانستان محل رهایشی برای اوآماده کرد، اما شاهدخت هندیه به کارکردهای حکومت کرزی نظر انتقادی داشت و همه جا بصراحت ابراز نظر میکرد که این کار موقف او را درنظر حکومت خدشه دار می ساخت .
دولت اشرف غنی نیز از شاهدخت هندیه تکریم میکرد وهنگامی شاهزاده احسان الله برادر شاهدخت هندیه فوت کرده بود شاهدخت را به ارگ ریاست جمهوری دعوت نمود وضمن اظهارهمدردی واظهار تسلیت از شاهدخت هندیه خواهش نمود تا یک بار در پشت میزکارپدرخود شاه امان الله بنشیند. شاهدخت هندیه برپشت میز پدرخود قرارگرفت واظهارداشت که ارگ خانه پدری من است و من خود را از ارگ بیگانه نمیدانم.
هندیه در سال ۲۰۱۹ با خواهر خورد ترخود ناجیه دافغانستان در صدمین سالگرد تجلیل از استرداد استقلال کشور که در قصر بازسازی شده دارالامان‌ تدویر شده بود شرکت ورزید ‌و سخنرانی نمود وگفت شاه امان الله در نخستین سخنرانی خود بعد از استرداد استقلال گفته بود:« بحای تفنگ قلم بدست بگیرید که یک ملت بیسواد هرگز استقلال داشته نمیتواند.» حاضرین تالار برایش کف زدند.
داکترکاظم ضمن مقالت مفصلی در بارۀ شاهدخت هندیه میگوید: «شاهدخت هندیه باوجودی که در خارج کشور به دنیا آمد و در ایتالیا بزرگ شد و درس خواند، اما در دامن پدر و مادر بزرگوار خود از اخلاق نیکو، رفتار دوستانه، خصلت های افغانی از جمله ر عایت آداب پسندیده که شایسته یک شاهدخت شرقی است ، نیز به تمام معنی برخوردار بود . ازهمه مهمتر علاقه به وطن و مردم در نهاد او و دیگر خواهران برادرانش چنان عمیق جا گرفته بود که گوئی همه در فضا و هوای وطن پرورش یافته باشند .»( رک:
هندیه پس از سقوط دولت اشرف غنی بدست طالبان به ایتالیا برگشت وسرانجام بر اثرمریضی ایکه عایدحالش بود به عمر۹۴ سالکی در شهر روم در روز ۱۳ اکتوبر۲۰۲۳ زندگی را پدرود گفت. روحش شاد ویادش گرامی باد.
پایان ۲۴/ ۱۰ /۲۰۲۳

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.