بخشش پنجشیر به ایران

پاچا

183

March 28, 2024

کليفورنيا – امريکا

قبالۀ مفت و رايګان پنجشير توسط يک شاعر بې هويت،بی وجدان،وطنفروش  پنجشيری بنام نجيب بارور به اخوندهای فاسق و فاجر ايرانی

من اين نوشته را بتاريخ ۲۸ مارچ ۲۰۲۴ شروع کرده بودم، خوشبختانه نوشتۀ محترمه ملالۍ موسی نظام را که در اريانا افغانستان آنلاين نشر شده بود بچشمم خورد، ملالۍ جان در واقعيت ملالۍ ميوند است، افرين به شير مادرش که به ملالۍ جان داده. من منتظر بودم که عکس العمل نويسندګان وطنپرست را در برابر وطنفروش و خاين ملی که نجيب بارور نام دارد و بګفتۀ خودش از پنجشير است نه تنها پنجشير را بلکه تمام افغانستان را در برابر يک ويزه ايران که ګفتارش مملو از چاپلوسی، وطنفروشی و دون همتی بيش نبود به اخوند های فاسد، فاسق و فاجر ايران در حضور خامنه ای دودسته مفت و رايګان تقديم کرد، بنا بر شجاعت و شهامت ميرمن ملالۍ دو لنډۍ پشتو را که دوشيزګان پشتون در مورد حب وطن ګفته اند به صفت برګ سبزو تحفۀ درويش تقديم بدارم

که په مـيـوند کی شهيد نه شـــوی

خدايګو لاليه بی ننګۍ له دی ساتينه

که د زلــمــو نـه پـوره نـه شــوه

خدايګو وطنه جينکۍ به دی ساتينه

ګرچه ملالۍ جان در مقال خويش در مورد خبيث نجيب بارور بسياری موارد ذکر نموده ولی من هم بنوبۀ خود  به بعضی نقاط روشنی مياندازم

نجيب بارور که متآسفانه  در پنجشير زاده شده، و فعلآ در خاک ايران که دشمن سرسخت افغانستان است به زندګی زلالت بسر ميبرد در مراسميکه بتاريخ ۲۵مارچ ۲۰۲۴در شهر تهران برګزار شده بود در حضور خامنه ای بسيار به تملق و چاپلوسی به خامنه ای خطاب رهبر تمام فارسی زبانان را عطا نمود،که البته دور از صلاحيت اين بی وجدان وطنفروش و خاين ملی است. به همه معلوم است که افغانستان از خود صاحبان دارد که جهانيان از انها اګاهی دارد،نامبرده در سخنرانی مبتذل خود افزود که من از قله های کوه های هندوکش ولايت  پنجشيرايران امده ام و شما اقای خامنه ای رهبر فارسی زبانان جهان استيد.بايد اضافه شود که محقق و خليلی که از اهل تشيع افغانستان و به شيعه های ايران روابط تنګا تنګ مذهبی دارند هېچ وخت چنين اظهار نظر نکرده،البته در خفا طرفداران سر سخت ايران بوده و استند.بايد ګفته شود که رهبران جمعيت اسلامی به رهبری مفسد الارض ربانی و مسعود پنجشيری و اطرافيان شان هميشه به رحم و کرم جاسوسان ايران مانند چنګيز پهلوان و بروجردی  و بد تر از همه شخص  بنام برنارد يهودی فرانسوی  که هميشه در پهلوی احمد شاه مسعود در پنجشير حضور داشتند و از انها برای بربادی،تفرقه،نفرت و تجزېه افغانستان به شمال و جنوب در مقابل اقوام ديګر افغانستان هدايات ميګرفتند به همه ما و جهان معلوم است. لطفا مقالات بروس ريچاردسن  ژورنالست امريکای  را که در مورد خيانهتای  احمد شاه مسعود پنجشيری و جمعيت اسلامی به رهبری ربانی نوشته مطالعه کنيد،بسياری از نوشته های مرحوم ريچاردسن را من (پاچا)  به لسانهای مروج  پشتو و دری افغانستان  ترجمه و به ويبسايتها به منظور نشر سپرديم

من کوشش ميکنم که خيانتهای ملی که ربانی واحمد شاه مسعود پنجشيری در برابر ملت برادر افغانستان انجام داده مختصرآ اشاره کنم

خيانتها و جنا ياتيکه توسط جمعيت اسلامی  به سرکردګی ربانی و احمد شاه مسعود پنجشيری در برابر مردم شريف افغانستان مرتکب شده اند بی شمار است ،ولی مهمترين اين خيانتهای مسعود پنجشيری سه معاهدات علنی و اشکارا به جنرال ګروموف قوماندان لشکر سرخ  اتحاد شوروی انزمان ميباشد  يعنی معاهده خينجان،جبل السراج وپنجشير ولی معاهداتيکه در پشت پرده بين مسعود پنجشيری و روسها امضا شده بيشمار است.از جانب ديګر زمانيکه ربانی رئيس جمهور ارګ و خيرخانه بود به دست بوسی ولاديمير پوتين به ماسکو رفت  جناياتيکه قشون سرخ اتحاد شوروی  در افغانستان مرتکب شده بودند بايد تقاضای غرامات ميکرد ولی بسيار به عجز و سرخميده غرامات جنګ قشون سرخ  را به روسها بخشيد و ګفت که اتحاد شوروی ديګر وجود ندارد لذا غرامات جنګ مورد بحث نيست در حاليکه روسيه جانشين اتحاد شوروی ميباشد،به هر صورت ربانی جنايات جنګ روسها را از کيسۀ خليفه بخشيد.لطفآ اظهارات وطنفروشی نجيب بارور که به حضور خامنه ای کثيف  چاپلوسی ميکند در لينک زير مشاهده کنيد

https://youtu.be/wHACsEJAGPQ

مهاتما ګاندی رهبر فقيد و عدم تشدد هندوستان ګفته که فاحشه هزار بار بهتر از خاين ملی ووطنفروش است، فاحشه تنها جسم خودرا ميفروشد ولی خاين  ملی مملکت خودرا ميفروشد، اين مقوله در مورد نجيب بارور و بسياری وطنفروشان جمعيتيهای فاسد کويلابی و ستمي صدق ميکند.،بارورکه يک شخص بی هويت وطنفروش است در برابر اخذ ويزۀ ايران افغانستان را مفت و رايګان به ايران تقديم ميکند

برادران و خواهران ګرامی ګپها بسيار است،از چه و از کجا بګويم، خيانتها و جناياتيکه در برابرمردم ستمديدۀ افغانستان از طرف خاينين و جنايتکاران حرفوی، جاسوس و وطنفروش در لباس اسلام و پشت پرده نوکراجانب صورت ګرفته بی حد زياد است، که شمردن همۀ انها بی حد و حصر بوده وممکن صفحات را در بر ګيرد ولی متل است مشت نمونۀ خروار

در اخير مقالۀ ملالۍ جان به خيانتهای سيد مخدوم رهين که در خصوص لسانهای  شيرين پشتو و دری نموده نيز اشاره نموده، در زمانيکه وزير اطلاعات و کلتور افغانستان بود،لغات کثيف ايرانی را مروج و به اصطلاح هر دو لسان شيرين افغانستان را توسط لغات ايرانی ګنده و ملوث ساخت،از جانب ديګر نام وزارت اطلاعات و کلتور را  برای خوش خدمتی به ايران به بنام (اطلاعات و فرهنګ) مسمی ساخت،که البته خيانت به افغانستان محسوب ميشود

من (پاچا) بتاريخ يکم جنوری سال ۲۰۱۰ يک مقالۀ را دربارۀ شخصيت سيد مخدوم رهين تحت عنوان سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد نوشته، که در ويبسايتهای افغان جرمن،دعوت،ټول افغان وغيره نشر شده،خوانندګان محترم ميتواند به آن مراجعه کند، البته به اشخاص وطنفروش ، جاسوس و خاين ملی ګفتن شخصيت عار و ننګ است،چرا شصيکه شخصيت داشته باشد به منافع ملی خيانت را عار ميداند،اما رهين فاقد شخصيت است،در ضمن لازم ميدانم که  به يک چند نکتۀ مهم مقاله خود اشاره و توجه خوانندګان را معطوف نمايم،زمانيکه مخدوم غرض بورس تحصيلی عازم تهران شد، البته در زمان شاه ايران توسط حزب تودۀ ايران جذب شد،وقتيکه  ساواک سازمان جاسوسی ايران اطلاع يافت رهين را بندی و به زندان انداخت ولی به وساطت سفير کبير افغانستان که سراج نام داشت ازاد شد، ليکن ساواک از مخدوم تعهد ګرفت که برای منافع ايران در بدل معاش منظم در داخل افغانستان کار کند،که البته اين سلسله در حالت فعلی که اخوندهای فاسد بر ايران حاکم استند جريان دارد.ايران هميشه کوشش ميکند که جاسوسان  بی هويت، کم ظرف و خاين  افغان را در مقابل معاش  تطميع و برای منافع ايران و بربادی افغانستان استعمال کند، البته ايران از ساليان دراز است که به اين خباثت ادامه ميدهد، سيد فروخ سفير ايران در زمان امير عبد الرحمان خان در ياد داشتهای خود نوشته که ما يعنی ايران چندين جاسوس  افغان را معاش ميدهيم که برای منافع ايران کار کند که از انجمله يکی هم فيض محمد کاتب هزاره که تصنيف کنندۀ سراج التواريخ است نيز شامل است. اين بود چند نکته  تاريخی و شيطنت ايران دربرابر افغانستان که به حضور شما خوانندګان محترم بعرض رسانده شد

قابل تذکر ميدانم که من با مخدوم در دوران مهاجرت در سال ۱۹۸۲ در دفتر اتحاد سه ګانه مقيم اډۀ چارسده شهر پشاور همکار بودم، رهين تقريبآ ۱۰ بجه صبح وارد دفتر ميشد و همراهی بوتها در دفتربه نمازاستاده ميشد که همۀ اينها صرف برای تزوير و خود نمای  بود،خدا کند که رهين لعين اين مقاله را بخواند و اګر وجدان داشته باشد ندامت کند،ولی ميدانم که وطنفروش و خاين هيچ وجدان ندارد و نه هم  هيچ احساس ندامت ميکند

در اخير از نويسندګان ګرامی و محترم  که همۀ انها اهل خبره و چيز فهم استد تقاضا و خواهش ميکنم که بالای موضوعات به اصطلاح تاريخ ګذشته و يا تاريخ تير شده ګريبانګير يک ديګر نشوند و به موضوعات فعلی که دامنګير مردم افغانستان است حق اوليت و مشوره های لازم ارايه کند. بسا اوقات در اريانا افغانستان انلاين مشاهده ميشود که نويسندګان محترم بالای يک موضوع بی فايده بجان همديګر ميچسپند و الفاظ رکيک را عليه يک ديګر بکار ميبرند که به نظر بنده دور از اخلاق نويسندګی  ميباش دخواهشمندم به موضوعات فعلی که دامنګيرافغانستان است توجه و تمرکز نموده و پيشنهادات مثمر را به حکومت فعلی افغانستان ارايۀ وراه های حل راجستجو نمايد، حالت فعلی افغانستان مانند يک اهوی زخمی است که در بين ګرګهای خونخوارقرار دارد،ممالک همجوار اګر ايران و يا پاکستان است افغانستان را به صفت يک ملک دوست نه بلکه به صفت يک دشمن ميشناسد.اين يک خواهش برادرانه است اګر قبول شود بهتر خواهد بود

با عرض حرمت

پاچا

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.