آیا پاکستان “خط دوم دیورند” را بر افغانستان تحمیل کرد یا در عوض ۷۰ میلیون دالرخرید؟

کاندید اکادمیسین سیستانی

346

 آیا پاکستان “خط دوم دیورند” را برافغانستان

تحمیل کرد یا در عوض ۷۰ میلیون دالرخرید؟

 

 اخیرا ویدیویی در انترنت توجه ام را بخود جلب کرد که نشان میدهد پاکستان همزمان با کشیدن سبم خاردار در نوار خط دیورند هزاران کیلومتر مربع از خاک افغانستان را اشغال کرده ویک میدان هوایی نظامی نیز در خاک های اشغال شده تاسیس کرده است. دیدن این ویدیو  سخنان فاروق وردک را مبنی بر پرداختن هفتاد میلیون دالر از جانب پاکستان به سران دولت افغانستان در ذهنم تداعی کرد و مرا برآن داشت تا سطور ذیل را با هموطنان شریک سازم.

پاکستان دشمن بیرحم وخطرناکی است که درپنج دهه اخیر از هیچ گونه ظلم وتعدی ودهشت و وحشت درحق مردم افغانستان وبخصوص پشتونهای دو سوی خط دیورند دریغ نورزیده ونمیورزد. باید این دشمن را  شناخت و فریب رهبران تنظیمهای وطن فروش را نخورد که عمر ننگین خود را در خدمت استخبارات پاکستان سپری کرده و بدستور آن کشور از عهد داودخان تا همین حالا  کمر به نابودی وطن ما بسته اند.

پاکستان بعد از حادثۀ 11 سپتمبروحضورامریکادرافغانستان بافشارهای گونه گون خود چه از طریق حملات انتحاری طالبان وچه بوسیلۀ حملات توپخانه ثقیل خود برنقاط مرزی کشور وچه از راه سازماندهی حملات تروریستی برمراکز صحی وشفاخانه ها وحتی قول اردوهای بشدت تحت مراقبت، وایجاد نا امنی درشهرها وقصبات وانسداد راه های زمینی وهوائی خود بر روی افغانستان،همه امکانات نجات افغانستان  را طوری مسدود ساخته است که شرایط خیلی بدتر از شرایط زمان امیرعبدالرحمن خان را برای قبول معاهده دیورند، برحکومت ومردم افغانستان فراهم کرده است.

تجاوزات عریان پاکستان  برخاک ‌وتمامیت ارضی افغانستان زمانی شدت یافت که امریکا بن لادن را در می سال  ۲۰۱۱ درپاکستان شکار کرد ومشت پاکستان در بازی برضد تروریزم باز شد.

بعد از این رسوایی بود که پاکستان حملات راکتی خود را برمحلات مسکونی ولایات کنر وننګرهار وخوست وقندهار وزابل شروع کرد ودست به افراز پوسته های سرحدی  زد و متعاقبا شروع به کشیدن سیم خاردار آنهم  چندین کیلومتر بداخل خاک ما از نقطۀ صفری خط دیورند کرد.

پاکستان  که در پارلمان ودولت  ووزارت دفاع افغانستان غلامان حلقه بگوش فراوانی داشت بدون تشویش از عکس العمل رسمی دولت هنگام نصب سیم خاردار درطول خط دیورند اراضیی وسیعی به عرض  ۲۵کیلومتر وطول  ۲۶۰۰ کیلومتر(۶۵۰۰۰کیلومترمربع) از خاک افغانستان را اشغال  و ضمیمه قلمرو خود کرده است  و به ملاحظهٔ اسناد تصویری در منطقۀ جلالزی از خاک ما یک میدان هوائی نظامی نیز احداث کرده  است.

لینک ذیل سند اشغال خاک ما توسط پاکستان است آنرا ببنید!

https://www.facebook.com/100089661469293/videos/1826679281059980/?

mibextid=zDhOQc

خنده آور  است که صاحب نظران محترم پشتون تا هنوز برسرخط دیورند قرن 19اشک تمساح می ریزندولی برخط جدیدی که اشرف غنی -عبدالله عبدالله  و حنیف اتمر درسالهای ۲۰21-۲۰19 در بدل گرفتن هفتاد میلیون دالر از پاکستان اجازه دادند تا خط جدید دیورند را افزون برخط دیورند اولی، بحیث سرحد خود از هرجایی که میل دارند با سیم خاردار تعیین کنند ، خاموش مانده اند؟؟

 هنگام عملی شدن این پروژه بجز عکس العمل مردمان محلی از سوی حکومت وپارلمان افغانستان هیچگونه واکنشی ابراز نشد وبه نظر میرسید که در زیرکاسه نیم کاسه ای بود.

درهمان زمان فاروق وردک که از کار وزارت معارف بر کنارشده بود دریکی از تلویزیونهای کابل مصاحبه کرد ودراین مصاحبه اطهار داشت که او اطلاع دارد که  پاکستان به سه مقام افغانستان درعوص اجازه سیم خاردار  در دوبی هفتاد میلیون دالر پرداخته است. وردک علاوه نمود که ۴۰ میلیون دالربه مقام اول و۲۰ میلیون دالر به مقام دوم و ۱۰ میلیون دالر به مقام سوم افغان پرداخته شده است وحاضراست این ادعا را با اسناد به اتات برساند. انتظاربرده میشد تا دولت اشرف غنی برای تردید این ادعا فاروق وردک را به محاکمه بسپارد ولی بجای محاکمه کردن او را به   یک وزارت نصب کرد و دهنش را از افشاگری های دیگر بست. بعدگفته می شد که این سه مقام وطن فروش  عبارت از اشرف غنی وعبدالله عبدالله وحنیف اتمر وزیرخارحه دولت  بوده اند.

این اتهامات  درحالې بر دولت اشرف غنی وارد میشد که  افغانستان به لحاظ فساد واختلاس ورشوت خوری درجهان  مقام‌درجه دوم را درحکومت حامدکرزی کسب کرده بود ومیلیاردها دالرکمک های بین المللی بجای مصرف در راه رفاه اجتماعی وساختن زیربناهای اقتصادی در جیب  مقامات فاسد دولتی می ریخت ونه حامدکرزی ونه اشرف غنی هیچ یک توان جلوگیری از حیف ومیل کمکهای جامعه‌جهانی را نداشتند. بنابرین  اتهام خیانت ملی  بر اشرف غنی بدلیل (خموشی درمقابل  نصب سیم خاردار ازجانب پاکستان) اگرصد درصد حقیقت نباشد؛ دروغ هم نخواهد بود زیرا که او بحیث ریس جمهور برسرحال میتوانست در تردید  آن اقدام کند مګر نکرد واین عمل او  سبب بدنامی بزرگی تاربخی  او گردید کسی که هم بلحاظ تحصیلات ودانش خود وهم به سبب مکنت ودارایی شخصی برحامدکرزی برتری داشت وهم ادعای محبوبیت بیشتر ازهمه زعمای افغانستان راداشت.وحتی باری در ولایت کنر ادعا کرد که از احمدشاه تا داودخان همه زعمای افغانستان برای قدرت پدران وبرادران خود را کشتند ولی من یگانه زعیمی هستم که به خواست ورأی مردم بریاست جمهوری برگزیده شده ام. ای کاش اشرف غنی این اعتماد و رأی مردم افغانستان حرمت میگذاشت .آن را درمعامله با پاکستان برسر سیم خاردار  اینقدر ارزان نمی فروخت .

جای تاسف فراوان است که ریس جهموری یک کشور با همه صلاحیت واختیارات ملی ودولتی آنقدر کوچک وزبون شود که قسمتی از خاک کشور خود را به بهای ناچبزی(70میلیون دالر) به  دشمن غدار وخونخوار افغانستان  بفروشد.دشمنی که در یک حمله بر شفاخانه چهارصد بستر اردو  درسال ۲۰۱۷ خون صدها سرباز زخمی  ومجروح‌ وپرسونل طبی وپای وازان مریضان را بزمین ریخت ومتعاقبن در یک حمله غافلگیرانه دیګر خون‌صدها سرباز  قول اردوی شاهین را در مزار شریف ریخت وحیثیت وابروی اردوی ملی را بزمین زد.  وقتی یک رییس جمهور تحصیل کرده ودانشمند با تمام صلاحیت های اقتصادی ونظامی وسیاسی اینقدر ذلیل شود پس نباید از رهبران و قواندانان  جهادی وابسته به ISI که  تجهیزات نظامی اردوی ملی را به پاکستان برده به نرخ کاه ماش فروختند گلایه کرد.

اشرف غنی  باوجود این همه لغزش های سیاسی باز هم  نتوانست رضاییت این دشمن غداررا فراهم

سازد  و آن کشور بوسیله طالبان عرصه را چنان براو ویاران خاین او تنگ ساخت که  روز ۱۵ اگست ۲۰۲۱ مجبور به فرار از کشور شد ومیدان را  به طالبان لنگی کشال خالی کرد.

 طالبانی که فکرمیشود نوکران حلقه بگوش پاکستان اند،پس از احراز قدرت دست به چنان کارهای عمرانی وامنیتی ودفاعی زده اند که تحسین بسیاری از افغانها را برانگیخته اند.  با وجودی که  از طرف جامعه جهانی برسمیت شناخته  نشده اند مگرتا کنون چندین بار جلو تجاوزات پاکستان را در مرزهای پکتیا وننگرهار وقندهار گرفته اند و با نیروهایی پاکستانی زد وخورد کرده اند.باری ووزیردفاع طالبان به پاکستان اخطار دادا تا دست از تحریکات ومداخله درخاک افغانستان بگیرد.

طالبان بدلیل  همین غرور ملی  وتردید  خواهشات نابجای پاکستان  مبنی بر توقف کار کانال قوش تیپه خشم پاکستان را برانگیخته اند و آن کشور  برای فشار برطالبان دست به  اخراج کتله یی مهاجران افغان  زد و با غصب دارایی تجار وکسبه کاران  افغان در پاکستان  به ارزش تخمین چهار میلیارد دالر و منع یکصد قلم واردات افغانستان از طریق پاکستان و بلند بردن تعرفه های گمرکی بر اموال تجارتی افغانستان پرداخته است.

 امارت طالبان  هم با تحمل فشار شدید اقتصادی در یک اقدام بی سابقه استفاده از کلدار پاکستانی را در سراسر افغانستان منع کرده و عملیات جمع آوری کلدار از صرافی ها و بازار افغانستان را به راه انداخته است.

از اینجا مبتوان گفت که طالبان در دفاع از تمامیت ارضی کشور  وطن پرستانه تر از دولت اشرف غنی عمل میکنند و اگر با استفاده از نیروی  مهاجران برگشته از پاکستان به اعمار بندی بر رودخانه کنربپردازند و آبهای دریای کابل و کنر را تحت کنترول خود بیاورند. آنگاه بهتر وموثر تر میتوانند با فشارهای پاکستان برافغاستان مقابله کنند.

دریای کنر هم به لحاظ اقتصادی وهم به لحاظ سیاسی وسیله بسیار موثر برای مقابله با زورگویی های پاکستان است. کنترول این رودخانه نه تنها  هزاران هکتار زمین های کنر را آبیاری خواهد کرد بلکه به تمام  مردم کنر وولایات همجوار آن چون نورستان وننګرهار ولغمان برق خواهد داد وزندگی مردم را دگرگون ومتحول خواهد ساخت و مردم از احتیاجی پاکستان نجات خواهندیافت ودرعین حال عندلضرورت  میتواند جلو اصافه طلبی های پاکستان را هم بگیرد.

پایان

20/11/2023

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.