دفاع از پرنسیپ و یک محاسبۀ عادلانه

محمد داؤد مومند

400

اولترازهمه باید به عرض برسانم که محرک این نوشته، مبتنی بر دو انگیزه است:

یک: دفاع از پرنسیپ و حقانیت و عدالت.

دو: دفاع از موقف خودم، که دانشمند علم تخنیک، دپلوم انجنیر صاحب قیس جان کبیر، دریاد داشت خود عنوانی بی بی میرمن ملالی جان نظام، در موردم به بهتان پناه برده اند.

مکثی برمحتویات ادعا های محترم کبیر صاحب.

یک- شاغلی کبیر مقالۀ خود را تحت این عنوان تحریر داشته اند:(یاد داشتی برای محترمه ملالی جان نظام نویسندۀ استقلال)

طوریکه ملاحظه میگردد عنوان فوق الذکر ناقص و مغشوش کننده بوده، وفاقد وضاحت ضروری و منطقی ای است، که استقلال یا خپلواکی یعنی چه؟

دو: دانشمند علم تخنیک، شاغلی کبیر دلیل اشتباهات عدیده املایی و انشایی خود را، به دلیل ضعیف ذیل قابل اغماض دانسته مینویسد:(متأسفانه مقالۀ سیاسی خود را با بسیارعجله نوشتم، چون کشمکش های درتیم ما با نشرمقالۀ ښاغلی احمد آریا، پیدا شده بود که باید حل و فصل میشد.

نکات ذیل درپاراگراف فوق قابل تأمل است:

لمړی: اگر مقالۀ زهرآلود و دارای ادعا های ضد ملی، احمد آریا در سایت کلان افغان جرمن، نشر نمیشد، کشمکش در تیم تان بوجود نمی آمد. بد تر اینکه شما احمد آریا را شخص دانشمند معرفی کرده اید که من در دریچه نظریات سایت مهذب آریانا افغانستان برآن معترض گردیدم.

دوهم: کشمکش میان تیم شما، روی چه موضوعی بود و چگونه با تحریر و نشرمقاله شما حل گردید؟

دریم: چنین به نظر میرسد که در قسمت نشروعدم نشر مقاله میان اعضاء تیم شما اختلاف نظرعمیق وجود داشته، برخی در زمینه برعلیه و برخی هم موقف برله داشتند.

څلورم: آیا این کشمکش کدام مجادلۀ فزیکی بوده وخطرجانی را در قبال داشت که جناب شما را به همچوعجله وادار ساخت؟

پنځم: آیا اعضاء تیم تان، این لیاقت و اهلیت و ظرفیت را نداشتند که مشکل کشمکش را میان خود خرد مندانه حل و فصل کنند و تصمیم نهایی خود را ضمن یک مقاله بدست نشر بسپارند؟

شما طوریکه اذعان داشته اید به حیث یک دانشمند علم تخنیک مسئول قسمت تکنالوژی سایت هستید، و مسؤلیت بخش های علوم اجتماعی مانند ادبیات، تاریخ، حقوق و امثالهم، درید دانشمندان تیم مسلکی و با تجربه سایت قرار دارد.

لذا تذکر همچو کشکمش میان اعضاء مسلکی تیم، اهانت به اهلیت مسلکی ایشان نیست؟ مګرایشان خدای نا خواسته عدیم الاهلیت اند؟

شپږم:  یک مقولۀ معروف مردم ما مشعر براین است که باید ازعجله نمودن در کار، اجتناب ورزید، و مهمتر اینکه نباید مرتکب اشتباه فاحشی، مانند نشر نمودن مقالۀ احمد آریا که درموازات تخیلات تجزیه طلبانه لطیف پدرام قرار دارد ، شد که نتیجتاْ، جنابتان را به عمل نا صواب عجله واداشت.

سه- جناب شما دانشمند علم تخنیک به عنوان عکس العمل انتقام آمیزعلیه بی بی میرمن نظام تحریر فرموده اید:(اشتباه لغوی درعنوان مضمون شما قبل توجیه نیست .. کلمه عربی «موفق» همزه ندارد.)

جناب کبیر صاحب! انتقاد واعتراض شما برمیرمن نظام مرا یاد این وجیزۀ مردمم انداخت مشعربراینکه :(غلبیل «غربال» به آفتابه گفت، تو دو سوراخ داری)

جناب شما 25 غلطی و اشتباه املایی و انشایی در مضمون خود را، معادل یک اشتباه افزودن حرکت، در مضمون میرمن نظام معادل ساخته اید. که کاریست غیرعادلانه و فاقد انصاف.

موږ په خپله ملتی او اکثریتی جنتی ژبه کی، یوه کره وینا لرو چی وایی:

که څوک تله د انصاف په لاس کی ورکا

خپل ټټو او د بل آس  به  برابر کا

دانشمند علم تخنیک کبیر صاحب! شما در یک قسمت مقالۀ خود عنوانی بی بی میرمن نظام تحریر داشته اید که:(.. و با دوست خود بزرگترین ویبسایت افغانی را براه انداختم که شما از برکت آن نویسنده شدید)

جناب کبیر صاحب!

شما اخلاقاً باید نام این دوست خود را میگرفتید و تمام افتخار به راه اندختن این ویب سایت را درانحصار خود قرار نمیدادید.

زیرا به راه انداختن سایت افغان جرمن به السنه وطنی همه و همه مرهون زحمات چشمگیر استاد نوری بوده و شما صرف مالک آن بودید و صلاحیت نشر یا عدم نشرمضامین تنها در ید صلاحیت نوری صاحب قرار داشت و بس، چنانکه بی واکی و فقدان صلاحیت شما را در قسمت عدم نشر دو مضمون خود توسط نوری صاحب، با وجود حمایت جدی استاد سیستانی و مسعود فارانی، شاهدم.

هم چنان استاد نوری درنشربیانیۀ خطاب به مردم سردار صاحب داؤد خان،  تعدیلاتی به عمل آورده بود، که  شما در جواب میرمن نصیبه جان حیدری از عجزو بیچارگی و بی واکی خود در آن زمان تذکر دادید.

شاغلی دپلوم انجنیر صاحب قیس جان کبیر!

اشتباه بزرگ شما درین جمله عنوانی بی بی میرمن ملالی نظام نهفته که دلالت بر بی عدالتی علمی و طرز دید نا پختۀ شما میکند. شما به میرمن نظام نوشته اید:(..که شما از برکت سایت افغان جرمن، نویسنده شدید!!!!!!!!!!!!)

لطفاً به توضیحاتم در زمینه توجه بفرمائید:

یک – شما با این ادعای خود حیثیت سایت افغان جرمن را به کورس سواد آموزی، مانند کورس های مبارزه با بیسوادی در کشور، تنزل داده اید.

ثانیاً اینکه، ادعای نویسنده شدن بی بی میرمن نظام از برکت سایت افغان یک کذب محض است.

بخوانید و بدانید که هنرنویسنگی مستلزم استعداد، مطالعه عمیق و معلومات فراوان بوده و مانند سائر هنرها در جهان، تمرین و ممارست و خلاقیت میخواهد. هنر نویسنده شدن، مانند سمارق بیابانی نیست که دفعتاً از زیر خاک سرکشد.

بی بی میرمن نظام در سایت افغان جرمن 295 مضمون و در سایت مهذب آریانا افغانستان 239 مضمون به رشتۀ تحریر کشیده اند، و چون از خاطر بچه خالۀ تان، به سایت موجوده شان مراجعه نمیکنم، نمیدام چند مضمون در سایت جدید شان درج است؟

اولین مضمون منتشرۀ میرمن نظام درسایت افغان جرمن مصادف است به سال2005 که (به جواب سؤال- کدام جرم)  عنوان دارد. این مضمون در مورد مناقشۀ استاد تره کی، که نوشتن اصطلاح ستمی افغانستانی را جرم قلمداد فرموده بودند با جریده فاسد و مزدور«امید» و عناصر فروخته شده مانند غلام حضرت کوشان و قوی کوشان، تحریر یافته بود.

این مضمون مبین روح مبارزه ملی و قوت دانش و استدلال میرمن نظام است.

دومین مضمون میرمن نظام (روشنی ای براصالت لسان دری درسراشیبی سقوط) نام دارد. این مضمون در دفاع از اصالت السنه وطنی و مبارزه با تاراج فرهنگی ایران و آن ذوات فاقد شعور و تفکر ملی است که بر کنجاره اصطلاحات ایرانی نشخوار میزنند. همین اکنون بسا از نویسندگان ستمی و ضد زبان ملتی افغانی – پشتو با نوشتن کلمات دانشگاه و غیره ماهیت ضد ملی خود را در سایت افغان جرمن و ممکن سایت های دیگر،آشکار میسازند.

ملیون مرحبا و حبذا و افتخار برقلم و تراوشات ملیگرایانه قلمی بی بی میرمن ملالی نظام ومبارزه و جهاد خلل ناپذیرشان درقسمت دفاع از منافع ملی مردم و کشور افغان.

برای ثبوت بیشتر قدرت قلمی و فعالیت کلتوری و فرهنگی میرمن نظام قابل تذکر میدانم که مجموع مضامین تمام میرمن ها در سایت افغان جرمن مانند: شیما غفوری، لینا روزبه، فرزانه وحید، نصیبه حیدری، نظیفه فارانی، صالحه واصل، ملیحه نایاب و قمر یلدا کرزی به 526 میرسد.

در حالیکه تعداد مضامین میرمن نظام تنها دردو سایت افغان جرمن و سایت مهذب آریانا افغانستان به 534 میرسد. به عبارت هشت تن از نویسندگان اناث سایت افغان جرمن، قادربه نوشتن تعداد مضامین میرمن نظام نشدند.

آفتاب آمد دلیل آفتاب.

قابل تذکر است که بسا ازمضامین بی بی نظام، از سویه و صلابت لکچرهای  پوهنتونی برخورداراست.

جناب کبیر صاحب! به خاطر دارید که چند سال قبل شما از تحریرکلمه «قراء» به عوض کلمه «قری» تلفظ «قرا» درنوشته یکی از بزرگواران درسایت آریانا افغانستان، چه دندوره بپا کردید؟

و الیوم دردریچه سایت افغان جرمن، از نظرمعقول امین جان غبارکه : آیا به همزه یا زیر یا زبر مشکلات افغانستان حل خواهد شد؟

استقبال نموده و جهان سپاس ابراز میدارید!!!

لیک بعد از هزار رسوایی!

اگر امروزمنورین و تحصیل یافتگان مغرب زمین ما که چشم و چراغ جامعه ما تلقی میگردند، روی حرکات و ِاعراب مانند گلادیاتورهای روم با هم مصاف می دهند، از اختلاف گوند ها و احزاب و اقوام مختلف درکشور چه گلایه؟

گویا علامه صاجب افغانی دوراز واقعیت نگفته بود: که افغان ها اتفاق نموده اند که اتفاق نکنند. و یا هم مسلمانان اتفاق نموده اند که اتفاق نکنند.

هم چنان نمیتوان بر حقانیت ادعای مفکربزرگ معاصرنیم قاره هنودستان، علامه داکتراقبال که فقدان زعامت ملی حامعه ما را صد صال قبل چنین به تصویر کشیده بودند، خط بطلان کشید.

آن یکی اندر سجود، این در قیام

کار و بارش چون صلوة بی امام

اکنون میرسم به آخرین جملۀ دانشمند علم تخنیک انجنیر صاحب کبیر که در حقیقت یک اشارۀ غیر مستقیم به موقف این جانب است.

شاغلی کبیر نوشته اند( به کسانیکه همیشه مشکوک اند که ښاغلی احمد آریا شخص مستعارنویسند، لطف کرده به صفحه فیسبوکی ایشان مراجعه کنند.)

نخست باید توضیح دهم که جمله فوق الذکر دانشمند علم تخنیک ، فاقد ارتباط منطقی است، زیرا من «همیشه» در مورد، مستعار نویسی احمد آریا مشکوکیت نداشته و برای باراول مقاله محتوی مطالب ضد منافع ملی او را از نظر گذشتاندم، پس اتهام این مشکوکیت همیشگی و متداوم، در مورد احمد آریا، یک ادعای نادرست وغیرواقعی است.

محترم کبیر صاحب نوشته بودند که:(آنچه که جناب آریا، شخص شناخته شده نزد تیم…..)

من ازجملۀ فوق الذکر منطقاٌ این نتیجه را گرفتم که شاید نام احمد آریا یک نام مستعار باشد ولی یک شخص شناخته شدۀ نزد تیم سایت افغان جرمن است.

لذا من در یک تبصرۀ خود در سایت مهذب آریانا افغانستان نوشتم:(طوربکه از نوشته شاغلی قیس کبیر معلوم میشود که نام احمد آریا یک نام مستعار و شخصیت شناخته شده نزد تیم سایت افغان جرمن است.)

لذا جمله ( شناخته شده نزد تیم افغان جرمن) در نوشتۀ شاغلی کبیر ، بی ضرورت و سؤال برانگیز است. زیرا چگونگی شناخت، مورد پرسش قرار میگرد که منظوراز(شناخته شده چیست؟) و ضرورت نوشتن مشوب کننده آن چه خواهد بود؟

هم چنان من این ادعای دانشمند علم تخنیک، کبیر صاحب را مورد سؤال قرار دادم که هدف شان از اینکه (احمد آریا شخص دانشمند است) چیست؟

دانش شان، دانش رحمانیست و یا دانش شیطانی و تفرقه انگیز؟

تذکر:از اینکه کلمه ښاغلی را معمولاً شاغلی مینویسم معذرت خواسته امیدوارم اغلاط محتمل مندرج در نوشته ام مورد عفو قرار ګیرد.

په درناوی

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.