مصاحبه داکتر میر عبدالرحیم عزیز با دعوت

2,223

مصاحبه داکتر میر عبدالرحیم عزیز که در شماره ۲۴۲ مجله دعوت اقبال چاپ یافته به خوانندګان عزیز دعوت میدیا ۲۴ هم تقدیم میګردد.

نظام طالبی زمانی میتواند مشروعیت خود را در سطح ملی و جهانی بدست آورد که ارادۀ مردم را تمثیل نماید

بزګر: علت سقوط نظام در افغانستان بدست طالبان در ماه اګست سال ګذشته به نظر شما در چیست؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: تجاوز بیگانگان به یک کشور مقاومت ملی را خلق میکند که میتواند این نوع مقاومت ها نظر به شرایط هر کشور متفاوت باشد. تحمیل یک نظام فاسد دست نشانده توسط اجانب به بهانه های فربینده مانند تعمیم دموکراسی و یا سوسیالیسم به هیج وجه نمیتواند جلو مبارزات ضد استعماری را بگیرد. همچنان نقش تعمیم فساد در یک کشور سیر مبارزات را سریع تر میسازد. تشویق تعصبات قومی، زبانی و نژادی بدون تردید سقوط یک نظام را سرعت می بخشد. ما همه این علایم نا خجسته را در سقوط نظام فاسد دست نشاندۀ غرب در افغاسنتان مشاهده کردیم که یک نظام مزدور بعد از 20 سال بردگی با چه افتضاحی در خلال کمتر از یک ساعت نابود شد.

بزګر: آنهاييکه تا دیروز در چوکی های بلند نظامی بودند، امروز از مقاومت ګپ میزنند، به نظر شما چرا آنها وقتی که همه امکانات نظامی در اختیار شان بود استفاده نکردند که امروز داد از مقاومت میزنند؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: فراریان حالا از مقاومت حرف میزنند، در حالیکه چنان به سرعت فرار کردند که در تاریخ جهان این نوع بزدلی نظیر نداشته است. تصور نمیشود که این بزدلان و بی هویتان بتوانند آبرو و اعتبار از دست رفته را نزد ملت افغان دوباره بدست آورند. اما نباید فراموش کرد که استعمار همیش در کمین نشسته و از همچو افراد فاسد و بی هویت هنوز هم استفاده می نماید و بعید هم ندانید که روزی کرزی، عطا، غنی، برادران مسعود  و یا دوستم با شعار های نوساخته دوباره بر شانه های مردم لنگر اندازند.

 بزګر: آنهاییکه به عوض بیرق ملی، بیرق تنظمی را بلند بلند میکنند، ادعای مقاومت ملی کرده میتوانند؟ همه اشرف غنی را فراری و خاین خطاب میکنند، اګر بپذيريم که اشرف غنی خاین بود چرا بسم الله خان وزير اسبق دفاع، امرالله صالح معاون اول ريس جمهور، احمد ضيا سراج ريس امنیت ملی و ديګران که به ګفته خود شان مردم اهل و وطنپرست بودند، مقاومت نه کردند و از افغانستان و مردمشان با همه امکانات که داشتند دفاع نکردند؟ و چرا تنها اشرف غنی فراری و آنهای دیګر ترک کننده ګان اند؟

 داکتر میر عبدالرحیم عزیر: بیرق ملی سمبول ملی افغانستان است و هیچ فرد و یا گروهی ( به شمول طالبان) حق تعویض آن را با بیرق های تنظیمی و فرقه ئی ندارد. فراریان اکثراً مربوط به تنظیم های تجزیه طلب جهادی اند که همیش در بربادی افغانستان دست داشته اند. فعالیت های ضد میهنی این فاسقان که دست قوی در نظام گذشته داشتند، نقش خود را در انهدام  این نظام فاسد داشت. گروهی به اصطلاح مقاومت ملی که هیچ زمانی ملی نبوده همیش در خدمت اجانب قرار داشته و به دستور اجانب عمل نموده اند. این گروه ها ار بیرق ملی سخت نفرت دارند و آن را مانع برتری جوئی و حاکمیت خود میدانند.

خاینان بار ملامتی را بر یک دیگر می اندازند تا ذهنیت عامه مغشوش نگهدارند. گروه شرمسار و بی ننگ شورای نظار و جمعیت اسلامی می خواهند در شکست مفتضحانۀ خود تنها غنی را متهم سازند. غنی آخرین فردی بود که فرار نمود. امرالله صالح، دوستم، عطاء، قانونی، برادران مسعود، محقق و خلیل و ده ها دیگر این میهن فروشان قرار را به قرار ترجیح دادند. بسم الله خان وزیر دفاع نطام گندیدۀ گذشته که هیچ زمانی امر غنی را قبول نمیکرد و صرف از آمران امریکائی اطاعت میکرد، می توانست که با قوای چند صد هزار نفری اش مقاومت نماید.  اما جانانه فرار نمود. بلی، این عُمال استعمار مانند غنی خائن به کشور بوده اند

بزګر: نظر شما در مورد حاکمیت و تسلط طالبان بر کشور چیست؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: حاکمیت به مردم تعلق دارد و غیر قابل تقسیم است. نه شاهی، نه امیری، نه سلطانی و نه رئیس جمهوری حق عضب حاکمیت مردم را دارد. یک نظام زمانی میتواند بیشتر مشروع گردد که موافقت مردم خود را داشته باشد، در غیر آن مقاومت های مردمی علیه نظام آغاز خواهد شد که مثال آن را در 20 سال گذشته مشاهده کردیم. نظام طالبی زمانی میتواند مشروعیت خود را در سطح ملی و جهانی بدست آورد که ارادۀ مردم را تمثیل نماید که این خود اعتبار جهانی اش را هم  بالا خواهد برد.

بزګر: در شرایط فعلی بعضی ها راه حل را نظام فدرالی در افغانستان میدانند، شما در این مورد چه نظر دارید؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: نظام فدرالی به هیچ وجه راه حل برای یک افغانستان واحد نیست، بلکه باعث تجزیه و بربادی کشور میشود. شعار فدرالی ار حلقوم  تجزیه طلبان  خارج میشود که می خواهند روزی افغانستان را عمداً به سوی نابودی کامل یکشانند. نیستی افغانستان آرزوی دیرینۀ ایران و پاکستان است. اگر به دقت ملاحظه شود افراد و گروه هائی که از فدرالیسم دفاع میکنند به یک نوعی وابستگی سیاسی و مذهبی با اجانب دارند. در افغانستان کنونی، آوردن نظام فدرالی به معنی محو کامل کشور ماست. ناگفته نباید گذاشت که فدرالیسم ارتباطی با دموکراسی ندارد. موسسات سیاسی کشور های غیر فدرالی مانند فرانسه، ایتالیه، سویدن، ناروی و ده های دیگر به مراتب دموکراتیک تر نسبت به امریکا اند. نظام غیر دموکراتیک روسیۀ و دولت فاشیستی پاکستان هم خود را فدرال می خوانند.

بزګر: قهرمان ملی به نظر شما کیست و تعریف قهرمان ملی از نظر شما چه میباشد؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: قهرمان ملی کسی می تواند باشد که کمترین خاینتی به میهن و مردم خویش مرتکب نشده باشد و معاهدات مخفی و علنی با متجاوزین عقد نکرده باشد. بنابران، افرادی بی هویت و ضد ملی مانند حامد کرزی، احمد شاه مسعود، غنی، عبدالله عبدالله، دوستم، گلبدین، حکمتیار، سیاف، محقق، خلیلی و ده های دیگر هرگز قهرمان ملی بوده نمی توانند. باید خاطر نشان ساخت اعطای لقب قهرمان ملی  بیشتر از جانب بیگانگان و قوای استعماری به فرد مورد نظر شان تفویض میگردد.

بزګر: در مورد پول های زخیره افغانستان در امریکا و حق تسلط و تقسیم ان بدست امریکا به نظر شما چګونه میباشد؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: پول های ذخیره شدۀ افغانستان در امریکا ملکیت مردم افغانستان است، نه از طالبان. غضب این پول دزدی به سویۀ جهانی توسط قدرت  اول جهان است که پول مردم ما را به سرقت میبرد. این عمل امریکا با تمام نورم های جهانی در مغایرت است. امریکا میخواهد انتقام شکست ذلت بار خود را به این نحو از مردم ما بستاند.

بزګر: برای یک حکومت ملی و مردمی در افغانستان که ممثل اراده اکثریت مردم افغانستان باشد به نظر شما چه باید شود؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: طوریکه در بالا خاطر نشان ساختم، حاکمیت به مردم تعلق دارد و مردم حق دارند در تعیین سرنوشت خود سهیم گردند و رای بدهند. برای اینکه یک نظام بتواند مشروعیت حاصل نماید، باید پایه های مردمی اش تحکیم یافته و حمایت قاطبۀ ملت خود را داشته باشد. بنابران، در مرحلۀ اول تشکیل یک اجماع ملی حتمی است تا زمینه را برای انتخابات و استقرار یک نظام با قاعدۀ وسیع که ممثل همه مردم باشد، آماده سازد. هیچ نظام تحمیلی نمیتواند خود را برای مدت طولانی بر مردم تحمیل نماید. این تجربه تلخ را بیش از 40 است که مردم نگون بخت ما پشت سر گذاشته است.

بزګر: ضرورت های اولیه مردم افغانستان در شرایط فعلی چیست؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: در حال کنونی، مردم باید از امنیت، اقتصاد سالم، غذای کافی، فضای سالم کار، تعلیم و تربیه، آزادی های معقول فردی و تطبیق مساوات و عدالت اجتماعی برخوردار باشند. طالبان باید با مردم خویش و جهان کنار بیایند تا زمینه برای نشو نمای فرزندان کشور به وجه احسن تأمین گردد.

بزګر: مسئولیت هر افغان میهن دوست در قبال مردم و افغانستان در شرایط فعلی چیست؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: هر افغان با احساس میهن دوستی، بدور انداختن تعصب (از هر نوعی که باشد) و دوری از خدمت به اجانب میتواند سهم عمده در قبال مردم و کشور خود داشته باشد. در غیر آن حق انتقاد را نخواهند داشت.

بزګر: به نظر شما افغانهای خارج از کشور چطور میتوانند در شرایط دشوار فعلی در داخل کشور مصدر خدمت به هموطنان خود شوند؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: هم میهنان ما در خارج از کشور که خود قربانی خیانت یک مشت خاین به کشور و تجاوزات بیگانگان شده اند، میتوانند از فاصله ها دور در خدمت مردم خود قرار گیرند. با سهم گیری ایشان از طریق موسسات بشری، سفر ها به داخل کشور و تماس با مردم خویش، اعطای کمک های مالی به مردم طبق توان، انتقال دانش به نسل نو، کمک به بازسازی کشور و ده ها راه سالم دیگر میتوانند خدمات ارزنده برای مردم خود انجام دهند. اما آنهم به شرطی که سهمگیری شان بی شائبه بوده و مانند تعلیم یافتگان چپاولگر 20 سال قبل نباشد. 

بزګر: اینده افغانستان را چطور میبینید؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: بسیار مشکل است که آینده افغانستان را طور دقیق پیش بینی نمود. اما میتوان بعضی نکات را  در سطوح داخلی و جهانی مورد نظر قرار داد:

هر نظامی که باشد، باید مشروعیت داشته باشد و مشروعیت از مردم بدست می آید. تا زمانیکه یک نظام در سطح داخلی مستحکم نگردد، همیش دستخوش حوادث داخلی و جهانی میشود و زمینه برای تجاوزات بیگانگان مهیا می گردد. هر نظام مستقر در افغانستان باید بداند که در جهان امروز مانند 100 سال قبل نمیتواند حکمروائی نماید. بااین درک سالم، آینده افغانستان را روشن می بینم، در غیر آن حالت نکبتبار کنونی تداوم خواهد یافت. 

بزګر: نظر شما در مورد مرکز نشراتی دعوت (ناروی) چه میباشد و ما (دعوت میدیا) چطور میتواند به شکل بهتر خدمات مطبوعاتی تقدیم جامعه افغانی در داخل و خارج از افغانستان کند؟

داکتر میر عبدالرحیم عزیر: مرکر نشراتی دعوت خدمات قابل قدری برای مردم  خود در خلال سالیان نشراتی اش  انجام داده است. با استفاده از تکنالوژی، تجارب گذشته و تحقق آرمانهای مبارزاتی غرض خدمت به مردم و کشور، دعوت میتواند صدای خود رساتر بلند نماید و مردم را بیشتر متوجه مسئولیت های تاریخی شان سازد. من این توانائی را در شما دوست عزیز و سائر همکاران دعوت می بینم. به امید موفقیت دایمی شما.

لینک شماره ۲۴۲ مجله دعوت

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.